Dlaczego populacja owadów się kurczy i jakie to ma znaczenie?

Wyniki badań dotyczących długoterminowych zmian w środowisku budzą coraz większe zaniepokojenie. Bilans zmian jest tak bardzo niekorzystny, że coraz częściej mówi się o szóstym wielkim wymieraniu.Najbardziej dotknięte są wielkie zwierzęta.

Ilustracja 1. Narażenie na wymarcie i zagrożenie rośnie wraz z rozmiarem zwierzęcia. Dirzo i in., 2014

Jednak proces wymierania dotyczy to nie tylko dużych zwierząt. Również populacje owadów gwałtownie się kurczą. Przyczyny tych zmian obejmują wiele czynników, od dominacji rolnictwa opartego na uprawach monokulturowych, do zanikania ważnych dla owadów siedlisk. Zresztą często są one ze sobą powiązane, jak na przykład dwa wymienione w poprzednim zdaniu, gdyż powstawanie wielkoareałowych, monokulturowych upraw najczęściej wiąże się z zanikaniem siedlisk naturalnych i półnaturalnych.

W Nadrenii Północnej-Westfalii od 1989 roku prowadzi się monitoring stanu populacjiowadów na 88 powierzchniach badawczych założonych na łąkach i w lasach (np. w rezerwacie Orbroicher Bruch)za pomocą namiotów-pułapek, które umożliwiają obliczenie, ile owadów żyje w danym miejscu oraz dokonanie oceny zmian w danym okresie. Niedawno naukowcy prowadzący ten monitoring przedstawili jego dotychczasowe wyniki badań parlamentarzystom z Bundestagu. Wyniki są wręcz alarmujące: średnia biomasa owadów stale zmniejszała się i obecnie jest ona już ponad 5-ciokrotnie mniejsza niż w roku rozpoczęcia pomiarów! Na początku tych badań odławiano ok. 1600 g owadów/pułapkę, a obecnie jest to średnio zaledwie 300 g owadów/pułapkę. Spadek jest dramatyczny i przygnębiający, gdyż obejmuje wiele grup owadów, w tym motyle, pszczoły i pasikoniki.

Inne badania (Habel i in. 2016)– prowadzone od I połowy XIX wieku na terenie rezerwatu przyrody w pobliżu Regensburga w Bawarii, pokazują, że liczba gatunków motyli (wraz z kraśnikami) znacznie zmniejszyła się– od 117 w roku 1840 do 71 w roku 2013. Wyniki tych badań wskazują, że nawet przyznanie danemu miejscu oficjalnego statusu obszaru chronionego nie zapobiega dramatycznemu zanikaniu gatunków. Autorzy badań, m. in. prof. Ulrich Werner z Uniwersytetu w Toruniu, wskazują na malejący udział gatunków wyspecjalizowanych na rzecz gatunków o niskich wymaganiach środowiskowych, podkreślając też, że zmiany mogą być związane także ze zmianą klimatu.

Zmniejszanie się populacji owadów nie jest ograniczone do Niemiec. W badaniach, których wyniki opublikowano w „Science” (Dirzo i in. 2014) udokumentowano ostry spadek wielkości populacji owadów i innych bezkręgowców na całym świecie. Dzięki kompilacji danych z kilku kompleksowych badań, główny autor publikacji z Science, Rodolfo Dirzo, ekolog z Uniwersytetu Stanforda, opracował globalny indeks liczebności bezkręgowców, za pomocą którego wykazał 45-procentowy spadek w ciągu ostatnich czterech dekad.

Ilustracja 2. Pomiary monitoringu 452 gatunków pokazują, że w ostatnich 40 latach światowa populacja bezkręgowców skurczyła się o 45 procent.Dirzo i in. 2014

Badania pokazują, że z 3623 lądowych gatunków bezkręgowców umieszczonych na Czerwonej Liście IUCN, aż 42 procent jest zaklasyfikowanych jako zagrożonych wyginięciem.

Także z obszernych badań nad zagrożeniami dla owadów, prowadzonych przez Towarzystwo Zoologiczne w Londynie (Collen i in. 2012) wynika, że wiele populacji owadów na całym świecie znajduje się w stanie postępującego poważnego spadku liczebności, ograniczając tym samym zasoby pokarmowe dla większych zwierząt odżywiających się owadami oraz wpływając negatywnie na usługi ekosystemowe, takie jak zapylanie roślin. W Europie i Stanach Zjednoczonych badacze udokumentowali spadek liczebności populacji gatunków dzikich i udomowionych pszczół o 30-40 procent, a nawet więcej z powodu tak zwanej gwałtownej zapaści kolonii (Hagiopan 2016). Także u innych gatunków owadów, jak na przykład słynnego z powodu pięknego wyglądu i pokaźniej wielkości motyla monarcha,wykazano znaczny spadek (czytaj też Monarcha nie przyleciał). Jak zauważa Jürgen Deckert, kustosz zbiorów owadów w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, ponieważ spadek populacji owadów jest stopniowy i płynny, a tym samym trudny do zauważenia, istnieje ryzyko, że zwrócimy na to uwagę, gdy będzie już za późno.

Naukowcy rozpoznali już wiele czynników zmniejszania się liczebności populacji owadów na świecie,ale głównymi tego przyczynami zdają się być wszechobecne stosowanie pestycydów oraz rozprzestrzenianie monokulturowych, wielkoareałowych upraw, takich jak kukurydza i soja, a także urbanizacja i niszczenie siedlisk. Jednym z takich czynników jest także powszechne używanie dużych dawek nawozów azotowych, które umożliwiają szybki rozwój roślinom uprawnym, podczas gdy większość innych gatunków roślin, które żyją w symbiotycznych relacjach z wysoko wyspecjalizowanymi owadami, w takich warunkach zanika.

Znaczący spadek populacji owadów może mieć poważne konsekwencje zarówno dla innych elementów środowiska, jak i dla ludzi, którzy przecież w dużym stopniu zależą od pszczół i innych owadów zapylających. W roku 2010 kanadyjscy biolodzy opublikowali wyniki badań opartych na danych pochodzących z monitoringu ptaków lęgowych Ameryki Północnej (Nebel i in. 2010). Wykazali, że w ostatnich latach w Ameryce Północnej grupę gatunków ptaków, których przeżycie zależy od owadów jako pokarmu dla dorosłych i piskląt, dotknął dużo silniejszy spadek liczebności, niż gatunki, które żywią się głównie nasionami.

Jak dotąd tylko spadek wielkości populacji pszczół spotkał się zpowszechnym zainteresowaniem, w dużej mierze ze względu na ich istotną rolę w zapylaniu roślin uprawnych. Reszta owadów jest powszechnie ignorowana.

W Wielkiej Brytanii grupa 22 instytutów badawczych sporządziła listę usług ekosystemowych wykonywanych przez owady. W ramach tych prac oceniono, że ponad 3/4 gatunków dzikich roślin kwitnących w regionach o klimacie umiarkowanym wymaga zapylania przez zwierzęta, głównie owady, by owoce i następnie nasiona mogły rozwinąć się. Naukowcy podkreślają także, że owady zapylające podnoszą lub stabilizują wydajność 3/4 wszystkich roślin uprawnych na całym świecie – czyli jedną trzecią globalnej produkcji roślinnej (Vanbergen i Dicks 2014).

Z kolei Federalna Agencja Ochrony Przyrody w Niemczech zwraca uwagę na to, że owady są głównym źródłem pożywienia nie tylko dla ptaków, ale także dla nietoperzy oraz płazów. Inną bardzo ważną rolę regulacyjną odgrywają wyspecjalizowane owady drapieżne lub pasożytnicze, które mogą znacząco redukować liczebność owadów uznawanych za szkodniki.

Przyczyny i wszystkie aspekty procesu ubożenia fauny owadów nie są jeszcze w pełni zrozumiałe. Powszechnie dostrzega się tu negatywną rolę wielu czynników, z których wiodącymi są najprawdopodobniej niszczenie siedlisk, wylesianie, fragmentacja środowisk, urbanizacja i przekształcanie środowisk w tereny rolnicze.

W dużej części Europy, USA i Ameryki Południowej, uprawy monokulturowe pokrywają rozległe obszary, tworząc biologiczne „pustynie” pozbawione zakrzewień, zadrzewień lub stawów, gdzie owady mogłyby się rozmnażać. Próby, by europejska Wspólna Polityka Rolna była bardziej przyjazna dla środowiska, w tym także dla owadów, na razie nie przynoszą pożądanych rezultatów.Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest efekt uboczny powszechnego stosowania pestycydów w zwalczaniu określonych gatunków szkodników,czyli ich wpływ na pozostałe gatunki. Wielu ekologów jako głównego podejrzanego o stanowienie przyczyny strat owadów traktuje specjalną klasę pestycydów nazywaną neonikotynoidami - stosowanych od wielu lat w Europie, aż do częściowego zakazu w 2013 roku.

Aby lepiej zrozumieć problem wymierania owadów i poznać hierarchię ważności czynników, naukowcy podkreślają pilną potrzebę zwiększenia nakładów na prowadzenie monitoringu. Biorąc pod uwagę znaczenie owadów dla rolnictwa i utrzymania różnorodności biologicznej, można by przypuszczać, że w bogatych krajach, takich jak Niemcy, populacje owadów są dokładnie badane. Niestety, tak nie jest. Dla 30 000 gatunków owadów żyjących w Europie Środkowej istnieją tylko nieliczni specjaliści, a monitoring często prowadzą w ramach pracy dodatkowej, pobocznej. Dokładny, szczegółowy monitoring prowadzony jest tylko w wybranych regionach lub dotyczy poszczególnych nielicznych gatunków. Według Federalnej Agencji Ochrony Przyrody w Niemczech zaledwie 37 gatunków owadów jest ściśle monitorowanych. To zaledwie 0,12 procent wszystkich gatunków.

W skali globalnej kompleksowe dane dotyczące długoterminowych zmian nie istnieją. Jak zauważa Rodolfo Dirzo, informacje na temat bezkręgowców w ogóle, a w tym owadów, są bardzo ograniczone, zaledwie do kilku grup i kilku lokalizacji.

Niedawna intensyfikacja działań w zakresie monitoringu owadów wynika ze wzrostu liczby projektów w ramach "nauki obywatelskiej” (citizen science), w których osoby zainteresowane pracą w terenie są szkolone w zbieraniu danych. Jednym z takich projektów jest program monitorowania motyli prowadzony we współpracy z Butterfly Conservation Europe. Każdego roku, tysiące wolontariuszy przeszukują różnorodne środowiska w krajobrazach i kompilują dane uzyskując wartościowe dane na temat zmian w występowaniu motyli. Środowisko naukowe domaga się podjęcia wielkoskalowego monitoringu przyrodniczego. Wolfgang Wägele, dyrektor Zoologicznego Muzeum Badawczego w Bonn,wraz z zespołem opracowali plan automatycznego systemu monitorowania bioróżnorodności, który w oparciu o zarejestrowany głos lub obraz osobników poszczególnych gatunków owadów i innych zwierząt wykonywałby automatycznie analizę bogactwa gatunkowego i zagęszczenia osobników. Zwraca przy tym uwagę, że skoro istnieje sieć stacji meteorologicznych na terenie całego kraju, to można dodać do tego także gęstą sieć stacji rejestrujących różnorodność biologiczną, aby móc automatycznie mierzyć, „ile życia jest w danym krajobrazie". Wägele zamierza użyć zautomatyzowanych technik identyfikacyjnych, albo przy użyciu analizy obrazu za pomocą sztucznej inteligencji, albo „odcisków” genetycznych, albo za pomocą analizy nagrań dźwiękowych. Na przykład, jeśli pasikoniki odzywałyby się w pobliżu stacji, ich gatunek lub gatunki zostałyby zidentyfikowane (po głosie), a liczba osobników zapisana. Jeśli owad ląduje w pułapce, jego genom mógłby być porównany z genetyczną bazą danych w celu identyfikacji gatunku. Dla większych owadów, takich jak motyle, naukowcy mogą korzystać z analizy obrazu fotograficznego i precyzyjnie identyfikować gatunek. Zatem według Wägele’go taki system mógłby identyfikować i zapisywać gatunki 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i zbierać dane, których tak bardzo pilnie potrzebujemy,by ocenić spadek liczebności populacji owadów.Ogólnokrajowy system monitorowania przyrody oparty na takich automatycznych stacjach jest obecnie oceniany pod względem możliwości finansowania przez Federalne Ministerstwo Badań.

Wielu biologów podkreśla,że w Europie mamy już wystarczająco dużo wiedzy na temat spadku populacji owadów, by identyfikować jego przyczyny. Potrzeba zaś nie tyle więcej badań, co nowych ambitnych działań na rzecz "zazieleniania" polityki rolnej UE, w znacznym stopniu poprzez tworzenie zachęt do wzbogacenia krajobrazu w żywopłoty, do zmniejszania zapotrzebowania na nawozy, ograniczania stosowania pestycydów i lepszego wykorzystywania rolnictwa ekologicznego. Jak zauważa Deckert:"Kluczową kwestią jest to, czy rządy będą postrzegać bioróżnorodność tylko jako mało znaczący dodatek, czy jako coś, co ma egzystencjalne znaczenie dla naszej przyszłości".

Na naszym podwórku

Niestety, nie wiemy jaki jest stan populacji owadów w Polsce, zwłaszcza w krajobrazie rolniczym. Brakuje zwłaszcza publikacji o zmianach wieloletnich. Ponadto należy pamiętać, że rolnictwo w Polsce jest ogromnie zróżnicowane. Od wielkoareałowych upraw rzepaku, kukurydzy lub roślin zbożowych na Mazowszu czy Wielkopolsce do mozaiki maleńkich poletek w Polsce wschodniej i południowej. Jest możliwe, że ze względu na bardzo silnie zróżnicowaną presję agrotechniczną (w tym także stosowanie pestycydów) trendy są bardzo różne. Należałoby się zatem spodziewać, że w krajobrazie silnie mozaikowatym, bogatym w środowiska pół-naturalne (zadrzewienia śródpolne, mokradła lub zbiorniki śródpolne), bogactwo gatunkowe owadów powinno być większe, niż w krajobrazie zdominowanym przez wielkie pola bardzo małej liczby upraw z nielicznymi zadrzewieniami śródpolnymi. Jednocześnie trendy liczebności i biomasy owadów w krajobrazie urozmaiconym powinny być bardziej korzystne, niż w krajobrazie uproszczonym. Można obawiać się także o zmiany liczebności ptaków krajobrazu rolniczego. Prowadzone w okolicach wsi Turew badania awifauny terenu rolniczego (najdłużej w Polsce, bo już od roku 1964), również pokazują zmniejszanie się liczebności i ubożenie gatunkowe ptaków, które w okresie rozrodu korzystają z pól uprawnych, w tym jako żerowisk (Kujawa 2008).

Opracowanie Krzysztof Kujawa i Marcin Popkiewicz, na podst. Christian SchwägerlVanishing Act: Why Insects Are Declining and Why It Matters

Komentarze

14.10.2016 14:58 AD

Adoptuj Pszczołę 4 !

Już blisko 86 000 pszczółek adoptowanych, cel 100 000!
Przyłącz się do roju! ;)

https://adoptujpszczole.pl/

14.10.2016 18:56 adaś

Bardzo potrzebny jest taki artykuł. Nareszcie coś nowego wśród masy informacji o ginących słoniach, pandach i nosorożcach, tak jakby tylko duże zwierzęta były ważne.

16.10.2016 13:46 Marcin Popkiewicz

Zauważyłem, że jedyna refleksja, jak przychodzi do głowy Kowalskiemu w związku z gwałtownym kurczeniem się populacji owadów, zwykle ogranicza się do zauważenia, że 20 czy 30 lat temu na szybie jego samochodu rozpaćkiwało się ich dużo więcej niż ostatnimi czasy…

16.10.2016 20:01 ludomir

A moja refleksja jest taka: Wbrew powszechnym intuicją biosfera jest bardzo krucha. Wymieranie gatunków dużych ssaków zasmuca a wymieranie owadów przeraża. Zagłada owadów jest wskaźnikiem katastrofy. Dlatego postuluję uruchomienie stałego działu na portalu, który proponuję nazwać "Biblioteka Arki". Moja propozycja nie wynika z przekonania iż istnieje recepta na przetrwanie bo uważam że nie istnieje. Ale potrzebuję pozytywnej energii a pozostawanie na tym portalu prowadzi mnie do porwania się na siebie ze sznurem. Dział ten składałby się z rekomendowanych, przez komentatorów portalu, pozycji literatury dobrych praktyk przetrwania. Pierwszy krok ku temu wykonał COYOTE w komentarzu do artykułu o Porozumieniu Paryskim.. Ze swojej strony proponuję dwie kolejne pozycje do zaproponowanych przez COYOTE
Dorota Metera – Ogród biodynamiczny przy domu
Historia filozofii Tom 1÷3 - Władysław Tatarkiewicz

16.10.2016 21:30 WJ

Pozytywną energii dotychczas czerpałam ze specyficznego kontaktu z Naturą... Mnie zamiast strategii przetrwania potrzeba nadziei, że nie zniszczymy tego kurczącego się Źródła Równowagi.

Dla mnie istnienie Ekosystemów jest jak muzyka klasyczna najwyższej próby. Poszczególne elementy fauny, flory i czegóż tam jeszcze, co jest zgłębione przez biologów, są jak dźwięki tworzące całość.
Obecnie wygaszamy poszczególne, aż zapadnie cisza.
A może pozostanie szum serwerów zasilających sztuczną inteligencję...
Strategie przetrwania ?, a może strategie przebudzenia bliźnich z głupawki konsumpcjonizmu ?

17.10.2016 9:42 pole torsyjne

dokonujmy nasadzeń, kto może, sprzyjających naszym owadzim braciom i siostrom. dla pszczół oczywiście rośliny kwitnące miododajne. czasem wiązać się to będzie z koniecznością usunięcia kostki brukowej lub innych nawierzchni betonowych, bitumicznych. wpuśćmy tam kreta, niech spulchnia. dwa krety samca i samicę.

17.10.2016 11:07 Tadek

Pozostaje mieć nadzieję, że "ziemia na dializie" nie pozwoli na dalsze rozmnażanie się jej głównego pasożyta i ten wreszcie - jako gatunek inteligentny - zacznie się wycofywać ze swoich samobójczych zapędów.

17.10.2016 12:49 WJ

@POLE TORSYJNE
Mój ogród spełnia Twoje postulaty, co sąsiedzi odbierają za "ogrodową abnegację" :))))


@MARCIN POPKIEWICZ
Ten "Kowalski" to koniecznie musi być po 40-tce, żeby mieć perspektywę odpowiednią :)
"Kowalski" młodszy jest tak zapakowany bodźcami w swojej egzystencji, że na owadzie refleksji brak mu miejsca, a i doświadczenie nie to .... ;)

17.10.2016 14:11 pole torsyjne

@WJ Tak się domyślałem :-)

17.10.2016 14:19 Wszystkowiedzący

W wioskach wokół gliwic, jakiś czas temu ustawiono tabliczki z treścią, że pszczoły zaatakował zgnilec amerykański pszczół.Ot, taka dygresja.

17.10.2016 19:36 Coyote

@ LUDOMIR , nie ma za co dziękować . Z innych przydatnych pozycji literatury do biblioteczki .

Surwiwal

-Hans-Otto Meissner "Sztuka życia i przetrwania"
-"Podręcznik sztuki przetrwania" Raymond Mears , sporo przydatnej wiedzy o ułatwiającym przeżycie rękodziele w prymitywnych warunkach .
-"Kultura ludowa Słowian. T. I: Kultura materialna"
Kazimierz Moszyński , potężne dzieło etnograficzne pisujące życie na terenie RP przed masowym użyciem paliw kopalnych .
- "Dzikie rośliny jadalne Polski . Przewodnik Survivalowy" Łukasz Łuczaj
- "Podręcznik Robakożercy" Łukasz Łuczaj
- "Rok Myśliwego" Włodzimierz Korsak * , podręcznik łowiecko-survivalowy z okresu międzywojnia
- "Ragnar,s urban survival by Ragnar Benson"

Medycyna
- "Choroby wewnętrzne , medycyna praktyczna T 1 i 2 " Andrzej Szczeklina
- "Pierwsza pomoc " A,M Dziak B. Kamiński , są nowsze ale mam akurat ten , znajoma zawodowa pielęgniarka też wysoko ocenia , spory nacisk na ratowanie życia w warunkach ekstremalnych .
- "Ziołolecznictwo , poradnik dla lekarzy" Aleksander Ożarowski *
- "Ściąga z receptury" W. Chmielak
- "Wytrzymałość psychiczna." Chris McNab , trochę różnimy się mentalnie od anglosasów ale i tak przydatne .
- "Trening siłowy bez sprzętu" Lafay Olivier

Technika
- "O sztukach rozmaitych ksiąg troje" Teofil Prezbiter *
- "Technologia obróbki metali i drewna" Mucha , Jędrzejewski
- "Poradnik tokarza" Dudik , Górski
- "Sam naprawiam ..." seria książek na temat napraw poszczególnych modeli samochodów , najlepiej posiadane w rodzinie + plus popularne modele jak Renaut Megane , VW Golf , Ford Fiesta , Opel Vectra itd
- Adam Słodowy "Lubie majsterkować"
- "Poradnik murarza wiejskiego" Meus , Witebski , Wiater
- "Kowalstwo ludowe" Zygmunt Korybutiak*
- "Kowalstwo , technologia" R. Lipski*
- "Drewno zamiast benzyny" H.LaFontaine , P.Zimmerman
- "A Chinese Biogas Manual"* tłumaczenie na j. ang. chińskiej książki na temat improwizowanych biogazowni
- "Poradnik małej energetyki wiatrowej" Nalepa , Miąskowski *
- "Podstawy spawalnictwa" Mazur
- "7,62 mm karabinek AKM opis i użytkowanie , sposoby i zasady strzelania" *
- "Sztuka celnego strzelania" B. Wasilewski *
- "Sposób robienia mydła , świc , octów" *
- "Praktyczne gospodarstwo wiejskie" T. Snarski *
- "Ekonom wiejski" M. Żelkowski * , wersja pdf krąży w sieci jako "Narzędzia uprawne" , niestety zawiera stosunkowo mało rycin ułatwiających wykonanie opisywanych sprzętów .
- "Polowy podręcznik saperski" 1928 * , dorobek inżynieryjno - budowlany I wś , nadal aktualne .
- "Amunicja i jej elaboracja" J.A. Ejsmont

Dla żołnierzy OT
- "Działania patrolowe lekkiej piechoty" Makowiec Mroszczyk
- "Shooting to live" W.E. Fairbairn E.A. Sykes *
- Biblia Zmechu *
- "Street Survival: Tactics For Armed Encounters" R. J. Adams
- "Sputnik Partizana" 1943 * j ros.
- Carlos Marighella "Mini podręcznik partyzanta miejskiego" *
- "Prowadzenie rozpoznania w terenie zurbanizowanym" *
- "Zasadzka w terenie zabudowanym , studium taktyczne" Paweł Makowiec *
- "Prowadzenie rozpoznania w nocy i warunkach ograniczonej widoczności" M. Owczarek , A. Węda *
- "Podręcznik strzelca wyborowego" E. Molczyk *
- "7,62 mm ręczny karabin maszynowy PK-PKS"*
- "Instrukcja , Ręczny Granatnik Przeciwpancerny RPG-7 obsługa i zasady strzelania" *
- "Snajper , ukryta broń dowódców" Rafał Kubiński
- "Złośliwa śmierć" Ian Jones


Pozycje oznaczone * to starodruki lub pozycje wydane w bardzo małym nakładzie , ale dostępne w wersji elektronicznej bez większego problemu . Trzeba po prostu wydrukować na własny użytek . Jak widać , brakuje jakiś konkretnych pozycji na temat np: weterynarii czy elektrotechniki . Będę musiał to połatać . Wszystkiego rzecz jasna jeszcze w papierowej wersji nie mam . Ale sukcesywnie powiększam księgozbiór . Taki tam mój wkład w "Bibliotekę Arki"

17.10.2016 20:34 WJ

@COYOTE
Jestem pod wrażeniem...
Od kiedy się tym interesujesz?

18.10.2016 19:10 Coyote

@WJ , będzie parę ładnych latek . Może paręnaście . Z częścią miałem styczność zawodowo .

18.10.2016 19:57 ludomir

@COYOTE
jestem zachwycony i będę powiększał swój wkład sukcesywnie

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto