Efektywna strategia likwidacji smogu

Źródła zdrowotnych kosztów smogu

Negatywne skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem są proporcjonalne do czasu ekspozycji i stężenia toksyn w powietrzu. Zatem walka z nimi powinna być toczona na dwu frontach. Pierwszy to obniżanie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Drugi to zmniejszanie czasu ekspozycji ludzi na smog.

Przyczyny toksycznych emisji

Pierwotną przyczyną emisji zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie paliw stałych w budynkach. To zaś ma dwie przyczyny.

Pierwsza wynika z historii. Do lat 80 ubiegłego wieku był to jedyny sposób na ogrzewanie budynków, znajdujących się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej.

Drugą przyczyną jest niski standard energetyczny budynków, który zmusza użytkowników do korzystania z najtańszych źródeł energii, którymi są paliwa stałe, często bardzo niskiej jakości.

Polityka antysmogowa

Realizacja aktualnej Polityki Antysmogowej Państwa i Samorządów generuje: wysokie nakłady na wymianę kotłów, wysokie koszty eksploatacji budynków wynikające z wzrostu kosztów wysokiej jakości paliw i wysokie koszty dopłat do energii. Stanowi to najpoważniejszą barierę na drodze likwidacji smogu.

Proponujemy modyfikację tej Polityki w kierunku wdrożenia wysoce opłacalnych inwestycji podnoszących efektywność energetyczną. Taka polityka prowadzi równocześnie do: obniżenia do zera emisji modernizowanych budynków, obniżenia kosztów eksploatacji, redukcji emisji CO2, podniesienia jakości usług publicznych, wzrostu funduszy swobodnych decyzji gospodarstw domowych i likwidacji ubóstwa energetycznego.

Głęboka Termomodernizacja (GT)

Jak pokazują dziesiątki przykładów, cząstkowe działania termomodernizacyjne są nieefektywne ekonomicznie, a bywa, że nawet przeciwskuteczne. Jedynym efektywnym działaniem poprawiającym efektywność energetyczną budynków jest przeprowadzenie Głębokiej Termomodernizacji, polegającej na modernizacji wszystkich jego elementów i systemów mających wpływ na zużycie energii.

Niezależnie od tego, czy budynek zużywa 1000 czy 200 kWh/m2/rok ciepła, nakłady na GT są praktycznie takie same. Także standard energetyczny budynku po GT jest w każdym przypadku zbliżony i wynosi <40 kWh/m2/rok, przy zerowym poziomie emisji. Jak z tego wynika, o opłacalności inwestycji i wewnętrznej stopie zwrotu nakładów decyduje przede wszystkim energochłonność budynku przed GT. Równocześnie budynki o najniższym standardzie energetycznym cechują się najwyższymi wskaźnikami emisjami zanieczyszczeń do atmosfery. Tym sposobem GT najbardziej energożernych budynków zapewnia największy efekt ekologiczny i najwyższą stopę zwrotu z inwestycji

Głęboka Termomodernizacja skutecznym narzędziem likwidacji smogu

Radykalne obniżenie szkodliwych emisji do powierza jest możliwe jedynie na drodze GT budynków mieszkalnych. Skala zapotrzebowania na GT jest tak duża, że ze względów ekonomicznych oraz logistycznych inwestycje muszą być rozłożone w czasie. Racjonalna polityka wspierania takich inwestycji powinna polegać na intensywnej stymulacji rozwoju rynku termomodernizacji, poprzez działanie w sferze nauki, edukacji (szkolenia zawodowe), wspieraniu innowacji i wdrożeń pilotażowych oraz ułatwianiu dostępu do kapitału wykonawców oraz wytwórców urządzeń i materiałów. Towarzyszyć tym działaniom powinna polityka stymulowania popytu poprzez nakłady na GT w budynkach użyteczności publicznej, a w pierwszej kolejności w budynkach oświatowych. Fundamentalne znaczenie mają też towarzyszące tym inwestycjom kampanie informacyjne i edukacyjne, podnoszące świadomość energetyczną i ekologiczną Polaków.

Według ostrożnych szacunków na GT w budynkach jednorodzinnych opalanych paliwami stałymi w najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach potrzeba ok. 55 mld zł, w budynkach wielorodzinnych opalanych paliwami stałymi ok. 25 mld zł, a w budynkach oświaty (bez względu na źródło ciepła) ok. 20 mld zł. Oznacza to, że na likwidację smogu w ciągu 5 lat potrzebujemy 20 mld zł/rok, przy czym w odróżnienu od obecnych działań antysmogowych, nie są to koszty, lecz wysoce opłacalne inwestycje! Oprócz znaczącej redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza inwestycje te radykalnie obniżaja koszty utrzymania budynków, dają też liczne korzyści dodatkowe – poczynając od likwidacji ubóstwa energetycznego, przez redukcję importu paliw i spadek emisji gazów cieplarnianych, po znaczący spadek kosztów zdrowotnych smogu, szacowanych na ponad 100 mld zł rocznie.

Bariery wdrażania GT

Pierwszą i najważniejszą barierą jest niski poziom świadomości energetycznej i ekologicznej zarówno użytkowników budynków, jak i władz wszystkich szczebli.

Drugą jest niedostępność kapitału, w szczególności wszędzie tam. gdzie efektywność GT jest najwyższa – czyli w najbardziej zaniedbanych budynkach.

Trzecią jest niski stopień rozwoju rynku usług, urządzeń i materiałów niezbędnych dla GT.

Strategia niwelowania barier GT – Świadomość

Kształtowanie świadomości energetycznej i ekologicznej wymaga woli politycznej, czasu i nakładów finansowych. Są one najbardziej efektywną ekonomicznie inwestycją dla zmniejszenia energochłonności gospodarki komunalnej. W sferze publicznej najefektywniejszym działaniem jest wdrażanie Normy PN EN ISO 50001 Zarządzanie energią oraz promocja GT poprzez modelowe inwestycje i promowanie dobrych praktyk.

W sferze prywatnej najefektywniejszym narzędziem są programy edukacyjne i oddziaływanie przez przykład GT budynków publicznych, a przede wszystkim placówek oświatowych. Niezwykle ważnym działaniem jest wsparcie modelowych inwestycji w najbardziej zaniedbanych budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz promocja zeroenergetycznego budownictwa mieszkaniowego.

Strategia niwelowania barier GT – Kapitał

Najpoważnieszą barierą w realizacji GT jest fakt, że tam, gdzie inwestycje charakteryzują się najszybszym czasem zwrotu nakładów, a więc w najbardziej zaniedbanych budynkach o najniższym standardzie energetycznym, tam praktycznie nie jest dostępny kapitał. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest utworzenie funduszu, który oddzielałby nisko lub nieoprocentowanych kredytów na takie inwestycje, spłacanych z oszczędności. Z perspektywy budżetu dotacja do oprocentowania jest dla Budżetu Państwa niezwykle dochodową inwestycją, ze względu na towarzyszący programowi wzrost aktywności gospodarczej i związane z nim zwiększone wpływy z VAT, PIT i CIT oraz zmniejszenie bezrobocia, a tekże obniżenie kosztów zdrowotnych i środowiskowych. Warunkiem popytu na takie kredyty ze strony samorządów jest wyłączenie ich z limitu zadłużenia.

Strategia niwelowania barier GT – Rynek

Istnieje wiele metod stymulowania przez Państwo rozwoju rynku GT. Najważniejszym instrumentem w tym przypadku są inwestycje publiczne. W samej oświacie GT najbardziej zaniedbanych budynków oraz modernizacja systemów wentylacyjnych w pozostałych budynkach wymaga inwestycji na poziomie 20 mld zł. Choć jest to duża kwota, to równocześnie jest to inwestycja o rewelacyjnej stopie zwrotu IRR>16%. Brak tych inwestycji jest z jednej strony jaskrawą niegospodarnością, z drugiej zaś fatalnie wpływa na zdrowie uczniów, wdychających zanieczyszczone powietrze w klasach, co prowadzi do obniżenia skuteczności procesu dydaktycznego. Kolejnymi instrumentami w rękach Państwa jest stymulowanie rozwoju badań nad technologiami, urządzeniami i usługami dla rynku efektywności energetycznej oraz wspieranie wdrożeń i innowacji na tym rynku.

Zmniejszenie czasu ekspozycji na smog - mieszkania

Współcześnie ponad 80% czasu spędzamy w pomieszczeniach. Zatem zanim doprowadzimy powietrze atmosferyczne w Polsce do zalecanej jakości (co nawet przy skutecznie prowadzonym w/w programie potrwa 10-20 lat), niezwykle istotne jest jak najszybsze obniżenie stężenia szkodliwych substancji w powietrzu wewnątrz budynków. Można to osiągnąć poprzez modernizację systemów wentylacyjnych.

Obecnie powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczeń mieszkalnych za pośrednictwem nieszczelności w oknach i drzwiach lub poprzez nawiewniki powietrza. W szkołach przewietrzanie odbywa się przez nieszczelności w oknach, a przede wszystkim przez ich otwieranie.

Radykalna poprawa jakości powietrza w mieszkaniach możliwa jest poprzez zastosowanie filtrów powietrza w nawiewnikach (gdy te są zainstalowane) lub poprzez uszczelnienie okien i montaż nawiewników z filtrami (gdy ich obecnie nie ma). Instalacja nawiewników z filtrami tam, gdzie nawiewniki są już zainstalowane nie powinna być droższa niż 10 zł/m2pum i <20 zł/m2pum tam, gdzie ich obecnie nie ma. Rozwiązanie takie jest znacznie tańsze i skuteczniejsze od instalowania oczyszczaczy powietrza, które dodatkowo zwiększają zapotrzebowanie na energię.

Zmniejszenie czasu ekspozycji na smog – budynki użyteczności publicznej

Zupełnie inaczej wygląda sprawa poprawy jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w budynkach oświatowych. Jedynym skutecznym sposobem zapewnienia wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach jest tu instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wyposażonej w odpowiedniej klasy filtry. Inwestycje takie, poza korzyścią w postaci wolnego od zanieczyszczeń powietrza, znacznie podnoszą standard energetyczny obiektów i obniżają tym samym koszty eksploatacji. Ponadto, co najważniejsze ze społecznego punktu widzenia, inwestycje te podnoszą w znacznym stopniu jakość usług publicznych poprzez podniesienie sprawności intelektualnej przebywających w budynkach uczniów i nauczycieli, dzięki zapewnieniu odpowiednio niskiego stężenia CO2 w powietrzu.

Ludomir Duda, Marcin Popkiewicz

Komentarze

07.12.2018 9:40 pole torsyjne

osobiście nie znam godnego materiału izolacyjnego więc najprawdopodobniej czeka na wynalezienie dopiero wtedy można by było uczciwie mówić o GT.
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3875/prywatyzacja-zyskow-i-uspolecznienie-strat-to-stary-model-biznesowy-“my-jestesmy-w-stratach”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styren

07.12.2018 11:51 Kloszard

@POLE TORSYJNE
Jak to nie ma? Gdzie ty żyjesz? Na Marsie?

07.12.2018 12:11 Mariusz

http://czysteogrzewanie.pl/2018/05/prawdziwy-postep-techniczny-w-spalaniu-wegla/#kirgistan

to czego nam trzeba dzieje się w ... Kirgistanie


to oczywiście rozwiązanie tymczasowe ale i tak jest lepsze niż czekanie 10 lat aż wszyscy dokonają GT

07.12.2018 12:54 energooszczędny

Jako ktoś, kto wybudował dom niskoenergetyczny od zera zaprojektowany jako niskoenergetyczny, podziwiam optymizm autorów. Mimo zastosowania różnych kosztownych rozwiązań, nie było to łatwe, a i na skutek partactwa ekip budowłanych, których nie da się zawsze upilnować, dom ma kilkanaście procent gorsze paramentry niż obliczeniowe. Wydaje mi się, że w starych budynkach uzyskanie <40 kWh/m2/rok jest niemożliwe, bo np. zmiana fundamentów jest już niemożłiwa. Wiele z mostków termicznych (np. balkony) są również nie do usunięcia. 60 kWh/m2/rok wydaje się dużo bardziej realistyczne. Nawet ta wartość jest niewykonalna bez mechanicznej wentylacji (przy zapewnieniu normowej wentylacji, bo przy typowym polskim standardzie: "zimą nie wentylujemy" to co innego).

Również koszty wydają mi się niedoszacowane. Obecnie na skutek boomu budowlanego ceny wszystkich prac budowlanych poszły do góry astronomicznie. Plan dopłacania do tych prac jeszcze bardziej podbiłby ich ceny.

Skuteczne filtrowanie powietrza na nawiewnikach wydaje mi się również niemożliwe. Filtry HEPA stawiają za duży opór i zastosowanie ich bez wymuszonego obiegu zatrzymałoby całkowicie wentylacje. Filtry, które stawiają bardzo mały opór zatrzymają frakcję 10μm, ale nie najgroźniejszą <2.5 μm.

07.12.2018 14:55 Winicjusz

@ENERGOOSZCZĘDNY
"Mimo zastosowania różnych kosztownych rozwiązań, nie było to łatwe, a i na skutek partactwa ekip budowłanych, których nie da się zawsze upilnować, ..."
Trzeba by non stop patrzeć im na ręce i nadzorować jak żandarm z Saint Tropez ;)
A co do wentylacji, to przeciętny obywatel nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeżeli ktoś nie ma rozeznania w temacie, to wydaje mu się, że oczyszczacz powietrze to jedyny sposób, żeby oddychać "czystym" powietrzem. Na tym zyskują tylko producenci tych cudownych urządzeń.

07.12.2018 15:14 wsciekly_kot

@ENERGOOSZCZĘDNY

Powiem Ci że pół roku szukałem firmy która miała by pojęcie o domach enrgooszczędnych, w końcu przepłacając wziąłem firmę z Mysłowic żeby dojeżdżali pod Opole. A co do pilnowania, w krytycznych momentach jak Cię nie ma na budowie to nie ma zmiłuj się, zawsze jest coś na odwal się, bo tak jest szybciej po prostu. I musisz pokazać ze się choć trochę znasz, bo zakręcą Cię jak śmigło i wcisną wszystko, byle szybciej.
Ale płyta, wentylacja z GWC i dokładne połączenie izolacji dają niesamowite oszczędności i komfort życia. Większość starych domów jest do rozbiórki, bo ruszenie fundamentów, podcinka dla osuszenia i ocieplenie podłóg są po prostu nierealne przy mieszkaniu w domu. A bez WM ocieplanie przyniesie tylko grzyba...

07.12.2018 16:30 pole torsyjne

@Kloszard
chodzi o "GODNE"materiały izolacji termicznej godne czyli takie których stosowanie nie powoduje bolesnych wyrzutów sumienia jak to ma miejsce przy styropianie albo wełnie tzw mineralnej
warunki brzegowe całkowita zgodność z biocenozą mórz i lądów niskie koszty produkcji łatwość stosowania montażu najlepiej samoistne tworzenie się izolacji na ocieplanej powierzchni i samoistne schodzenie z tej powierzchni. i to rozumiem pod pojęciem godne. a brak takich materiałów bardziej świadczy o niskim poziomie moralnym niż technicznym.

07.12.2018 17:37 Mariusz

wściekły kot & energooszczędny

to jeszcze powiedzcie kiedy wam się realnie zwróci inwestycja w energooszczędność

08.12.2018 8:24 energooszczędny

@Mariusz

Rachunek ekonomiczny budowy nowego, a docieplenia starego jest zupełnie inny. W nowym nie można go nie ocieplić, więc pytanie nie jest "czy", tylko "jak".

Pewne rzeczy sa bardzo tanie. Styropian grafitowy zamiast białego, 20cm zamiast 12cm zwraca się po raptem kilku latach. Grubsze ocieplenie dachu jeszcze szybciej. Okna trójszybowe, a nie dwuszybowe też się spokojnie zwracają. Schody zaczynają się potem. Zwykłe fundamenty czy płyta fundamentowa to nie tylko kwestia kosztów materiałów, ale i zwykłe fundamenty zrobi byle kto, a na płycie muszisz mieć kogoś, kto się na tym zna już znacznie lepiej. Eliminacja mostków termicznych jest bardzo trudna. Prawie nikt nie zna się na budowaniu tak, żeby ich nie było. Specjalistyczne ekipy (jesli w ogóle je znajdziesz) i rozwiązania są drogie, a partacze budowlani dodają swoje mostki ekstra (@winicjusz i @wsciekly_kot, patrzeć cały czas się nie da, poza tym niektóre rzeczy zrozumiałem po budowie, np. dlaczego styropian trzeba kleic tak, żeby pod płytami nie mogło przepływac powietrze, czego ekipa nie zrobiła). Niektóre rzeczy to trudno porównywać. Wentylacja mechaniczna w porównaniu z normowa grawitacyjną zwraca sie w kilka lat, ale w porównaniu z polskim standardem "zatykamy wiewiewniki i nie wentylujemy" nie zwróci sie nigdy. Ogrzewanie podłogowe (z perspektywicznym przejściem kiedyś na pompę ciepła, która daje niską temperaturę wody) w porównaniu z grzejnikami z kotłem na gaz nie zwróci się nigdy, ale wyższy komfort jest bezcenny.

@autorzy artykułu,

- Bardzo tania jest głębsza termodernizacja w porównaniu ze zwykłą. Głęboka już taka tania nie jest.

- Nie ma w tej chwili wystarczająco ekip budowlanych, więc nie będzie ich dla ambitnego projektu GT. Takie ekipy to trzeba wyszkolić, a mimo już niezłych zaróbków w budownictwie (średnią krajowa to już ma byle kto), brakuje ich bardzo wielu.

- Fachowców, którzy potrafią zrobić GT jest jeszcze mniej.

- Jakiekolwiek dopłaty natychmiast powodują wzrost cen. Jeśli ktoś nie może dostać dopłaty, to jest poszkodowany lub zrezygnuje.

- Nie można wyeliminowac smogu przez GT w 5 lat. Nie ma tylu fachowców, pewnie nawet fabryki styropianu nie mają takich zdolności produkcyjnych.

- Nawet gdyby jakimś cudem się to udało, w wielu miejscach jedynym źródłem energii oprócz paliw stałych jest prąd. Licząc na kolanie przestawienie 2 milionów kotłów węglowych na prąd to potrzeba 10GW ekstra mocy w systemie energetycznym, których to mocy nie ma.

Ambitne plany to jedno, ale ambitne i wykonalne to drugie.

08.12.2018 11:03 adaś

Rozbudowujemy dom, niedawno sami montowaliśmy okna. Dlaczego sami ? Firma przedstawiła kosztorys, pozycja montaż była wg mnie niska, zapytałem jak montują ? Tradycyjnie. A ja chciałem ciepły montaż, z wysunieciem okien do przodu w warstwę ocieplenia. Stwierdzili że teraz to za późno bo trzeba było najpierw montować okna a potem przyklejać styropian. A gdyby się dało tak jak chcę to cena okuć i montażu była kilka razy wyższa. Syn już chciał odpuścić( korzystajac z programu Marcina twierdził że nie będzie wielkiej różnicy) ale ja chciałem porządnie i ciepło. Przedstawiłem panom jak ja to widzę. Oni najwyraźniej nie chcieli innowacji i skończyło sie tak że udzielili sporego rabatu, a ja mam to co chcę.
Jakby ktoś był zainteresowany, mogę podpowiedzieć jak to zrobić :)

@Energooszczędny
Gdyby przestawić wiele domów na ogrzewanie elektryczne to wcale nie trzeba zwiekszać mocy elektrowni. Pod warunkiem, że będzie to ogrzewanie akumulacyjne działające tylko w nocy. Dla naszych elektrowni weglowych było by to nawet korzystne bo one nie lubią nocnego dołka i lepiej działają przy stałym poborze prądu.

08.12.2018 12:35 Mariusz

Energooszczędny
Dzięki

Co do wentylacji metodą zatykamy wywiewniki, a zamiast tego otwieramy okresowo okna to taka metoda też ma koszty pod postacią uszkodzeń uszczelek na oknach ciągle otwieranych co powoduje nieszczelności i utraty ciepła. Zauważyłem, że w mnie w oknach są już spore nieszczelności i przymierzam się dowymiany uszczelek

08.12.2018 13:29 Michał

@ Energooszczędny
Ile kosztowała wentylacja mechaniczna i jakiej powierzchni to dom? też zastanawiam się czy taką montować.
Co do sposobu klejenia styropianu to często spotykam się z klejeniem tylko na packi, sąsiedzi specjalnie nawet robili kratki wentylacyjne żeby powietrze przepływało za styropianem ( podobno inaczej robi się grzyb). Z kolei ekipy robią tylko na packi dla szybkości, nawet do ocieplenia starego domu ciężko znaleźć ekipę która się przyłoży do szczegółów

08.12.2018 19:23 adaś

@Michał
Pierwszy raz kleiłem styropian na zaprawę. Drugi raz na piankę poliuretanową ( specjalna do styropianu ).
Polecam ten drugi sposób, zwlaszcza gdy robi się samemu.
Takie uproszczone porównanie :
Worek zaprawy za 25 zł wystarczy na przyklejenie 6-7 m2 styropianu.
Puszka kleju za 30 zł wystarcza wg instrukcji na 8 m2 styropianu. Naprawdę wystarczała mi na 5-6 m2, może kleiłem za solidnie.
Wg cen taniej wychodzi zaprawa klejowa, ale...
-zaprawa jest ciężka, trzeba targać worki z klejem
-trzeba to mieszać we wiadrach i targać na rusztowanie
-nie można w dowolnym momencie przerwać pracy żeby nie marnować zaprawy.
Natomiast klej :
Jest lekki, wygodny w użyciu, pracę można przerwać w każdej chwili. Trzeba co prawda kupić pistolet do kleju za ok 60 zł ( lub lepszy za ok 110 zł )
Nie ma dylematów czy na placki czy inaczej. Wg instrukcji robimy pasek po całym obwodzie płyty i zygzakiem przez środek.

08.12.2018 23:32 energooszczędny

@Michał,

Orientacyjnie, bo to była część większej porcji robót: rekuperator 7500 zł ze sterownikiem i automatycznym bypassem, Instalacja wentylacyjna ok 9000 zł z montażem. Można taniej w sufitach podwieszanych, a nie w podłodze. Wentylacja grawitacyjna też parę tysięcy kosztuje, a w tym wypadku nie trzeba jej robić. Powierzchnia niecałe 200m2 ogrzewanej/wentylowanej.

Oszczędności w praktyce sa dużo mniejsze niż teoretyczne, bo nikt nie wietrzy tyle, ile w normach. Więc zysk energetyczny nie jest aż taki duży, ale jest gigantyczny zysk na komforcie. Zarówno dzięki lepszemu wietrzeniu, jak i możliwej filtracji. Zimą mam włożony filtr F9 (zrobiony samemu, bo u producenta nie da się takiego kupić), który zatrzymuje 80% PM2.5 (mierzone amatorskim SD011, ale ten czunik dobrze oddaje rzad wielkości). Tylko czasami jest potrzeba włączania oczyszczaczy powietrza.

Dobrze wykonane ocieplenie ma punkt rosy wewnątrz styropianu. Wentylowanie powierzchni pod styropianem nie ma sensu. Ta bajka jest chyba wymyślona po to, żeby ekipy mogły tłumaczyć swoje lenistwo (placki robi się szybciej). Niestety zrozumiałem to już po fakcie.

@Adaś,

Niestety trzeba się szykowac na najgorszy scenariusz, a nie typowy. Przyjdą --25C mrozy, ludziom zrobi się wieczorem chłodno i właczą piec przed czasem, nawet jeśli przez prawie cały sezon grzali tylko w nocy.

09.12.2018 18:08 Kloszard

Co to w ogóle znaczy - zwróci się? Co to w ogóle za myślenie? Ja prdl. Codzienne niedokładanie do pieca, wygoda i komfort oraz świadomość nietrucia sąsiadów są bezcenne. Wiem co mówię, bo mam taki dom.

09.12.2018 20:43 adaś

@Kloszard.
A ja mam trochę inne podejście. Dokładam do pieca, co roku kilka dni rąbię drewno. Poczucie że jak wyłączą prąd czy zakręcą gaz to i tak będę miał ciepło jest dla mnie ważne. Komfort elektrycznego ogrzewania doceniam, ale bez modernizacji domu będzie dużo droższe.

@Energooszczedny.
Genealnie to biedni grzeją tylko na drugiej taryfie a w razie dużych mrozów dogrzewają kominkiem.
Ale przy obecnych możliwościach jest to tylko kwestia techniczna ( inteligentne licznki, limity ) A jak to nie zadziała to pozostaje tresura czyli okresowe wyłaczenia prądu ( a przedtem np. SMS z ostrzeżeniem że pobór mocy dla osiedla zbliża się do maksimum )

10.12.2018 7:07 wsciekly_kot

@energooszczędny
Wiesz przyjacielu ile ja się namordowałem zeby zmusić ekipę do klejenia na obwód a nie na placki? Ale wyznacznikiem wybrania firmy była znajomość wylewania płyty fundamentowej. Potem grafit 20, okna fix 3 szybowe, 30cm wełny na dach i pilnowanie popołudniami czy wszystko prawidłowo połączone. Wtedy najwięcej się nakląłem, ale dom ma zapotrzebowanie na en. pierwotną ok 4kW

@Michał
Wentylacja mechaniczna ok 15 tys w tym 7 centrala Mistral 300. Powiecie polskie G, ale jak dla mnie wystarczy. GWC z Proventu 10tys. Drogo, bo przy domu, nie pod spodem. T
Teraz odlicz kominki standardowej wentylacji, okucia okien z mikriowentylacją (fix się nie otwierają) Odlicz grzyba w domu, problemy z wilgocią w łązience, zaduch przy niskim ciśnieniu też odlicz...
Nie ma porównania w komforcie życia. Powietrze filtrowane, brak owadów, mycie okien gumką na kiju z zewnątrz. W dwie godziny myję okna w całym domu. Tyle zajmowały mi trzy okna w mieszkaniu...

10.12.2018 7:18 wsciekly_kot

@Mariusz
Takie inwestycje wbrew pozorom nie są drogie. Odliczasz instalację CO, bo jest zbędna po prostu. Jak masz gaz robisz nadmuchowe w kombinacji z wentylacją, jak wolisz prąd to podłogówka lub piece akumulacyjne dynamiczne. Mam piece. Płyta fundamentowa świetnie trzyma ciepło, grzejesz na zegar w taryfie G12 W.
Wprowadzasz reżim: gotujesz, pieczesz, odkurzasz, na weekend. Światło na LED bierze tyle co nic.
Woda grzeje się w nocy, warunkiem duży zbiornik.
I żyjesz za 200pln/ prąd na miesiąc. Z ogrzewaniem domu i CWU. W tej cenie jeszcze studnia z pompą 1kW i okazjonalnie kosiarka przed domem, większość kosą koszę. Taką analogową.

10.12.2018 7:20 wsciekly_kot

Dla jasności dom 120m2 użytkowej 96m
2, półtora piętra.

10.12.2018 8:29 Kloszard

@
WSCIEKLY_KOT
I to jest podejście rozumnego człowieka. Brawo!!!

10.12.2018 8:39 Kloszard

@Adas
Tez mam kominek. Uzywany w sytuacjach naprawdę awaryjnych. I po 5 latach bezawaryjnego działania pompy ciepła taką miałem. 3 tygodnie temu ktoś przeciął kabel i zabrakło jednej fazy. Zanim się połapali w energetyce minęło 2 dni. Ale dom mam przyzwoicie ocieplony, tak więc spadek temperatury odczułem dopiero po jakiś 24h, oziębiło się do 16 stopni. No i zacząłem grzać w kominku. Normalnie bym nie grzał, bo 15 stopni tez jest dla mnie ok, ale moja dziewczyna zaczęła strasznie marudzić, gdyż jest niesłychanym ciepłolubem. Po jednym dniu takiego ogrzewania miałem dosyć, wynoszenie popiołu, rozpalanie. Cała sytuacja miała jedną zaletę - doceniłem jak niezwykle istotny dla jakości życia jest energooszczędny dom.No i popiół, przyda się do nawożenia gleby.

10.12.2018 10:37 wsciekly_kot

@Kloszard
Mam też kominek, a właściwie kozę zabudowaną fabrycznie szamotem, bo nie ma kominków na 4kW. Tak jak Ty, na wszelki wypadek. Palę czasem dla nastroju głównie topolą zebraną z wycinek przy drodze. Tylko sąsiedzi dziwnie patrzą jak znów ciągnę wózek z drzewem po wsi :D

Najgorsze jest to że moja rodzina pukała się w czoło, bo taki dom to niemożliwy jest, jak to bez ogrzewania. A sąsiad ciągle krzywo patrzy, bo dom bez fundamentów to nie dom...patrzy kiedy się to zawali.
Chociaż coś się zmienia powoli w głowach
Kilka osób ociepla się i to grafitem, 10 lub 15 cm. Widziałem w okolicy również dwa nowe domy na płycie. Na 20 tradycyjnych.... Za to fotowoltaikę ma już z 10 % wsi. Chyba tak po prostu najszybciej zainwestować w odciążenie budżetu domowego.

Ekonomia życia zmusi do zmiany myślenia. A najbiedniejszym trzeba pomóc, ale nie kupując im węgiel na zimę tylko osuszając i ocieplając im dom. Plus taryfa socjalna na prąd.

10.12.2018 12:12 observer

Czytając komentarze mogę przychylić się do zdania, że prawdziwym problemem są wykonawcy. Większość ekip potrafi robić tylko i wyłącznie rzeczy standardowe.

Mówimy o domach zeroenergetycznych i dopasowanych do tego detalach, tymczasem w tartaku trudno jest dostać suche drewno na więźbę, wszyscy zbijają z mokrego (może to się ostatnio zmieniło, ale swego czasu to był standard).

@Wsciekly_kot
"Mam też kominek, a właściwie kozę zabudowaną fabrycznie szamotem, bo nie ma kominków na 4kW."

A masz doprowadzone rurą powietrze z zewnątrz? Bo jeśli nie, to otwierasz okno, czy też masz wentylację mechaniczną i wpuszczasz więcej powietrza z zewnątrz do domu?

Bo chyba nie odpalasz kozy przy zamkniętych oknach?

@wsciekly_kot
"Kilka osób ociepla się i to grafitem, 10 lub 15 cm."

Czyli jadą na minimum norm. 10cm grafitu to ledwie starcza na dzisiejsze normy.

10.12.2018 19:54 adaś

@Kloszard
Powiadają, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Mi w życiu tak wypadło że przeprowadzałem się kiedy dom nie był całkowicie wykończony. Aby przetrwać pierwszą zimę kupiłem kozę Jotul 602 N o mocy 6 kW. Pomyślałem że w razie potrzeby dogrzeję elektrycznie. Ale nie było takiej potrzeby i koza została na nastepną zimę... i tak przez 20 lat. Nie odbieram tego jako uciażliwości. Może na starość zmienię zdanie :)
Na codzień wykonuję pracę wymagajacą sporej dokładności. Dlatego lubię rąbanie drewna, można się odstresować. Jakbym nie porąbał i tak będzie dobrze.

11.12.2018 6:46 wsciekly_kot

@obserwer
Przy WM niezbędne jest zamknięte palenisko i dopływ powietrza z zewnątrz. Nie, nie otwieram okien, mam tafle szklane nie otwieralne, oprócz dachowych oczywiście.
Jeżeli chodzi o normy ociepleń to sprecyzuj czy polskie czy europejskie, bo nasz dom pasywny to w normalnym kraju zaledwie energooszczędny. Coś jak z progami alarmu smogu....

W tartaku kupisz suche drzewo, ale ekipa zawsze zamówi mokre, ponieważ łatwiej się obrabia, tylko jak wyschnie trzeba dach podokręcać, czego nie robią bo już wszystko zabudowane wełną a oni są dwa dachy dalej...

Takie polskie niuanse.

12.12.2018 18:17 observer

@Wsciekly_kot
"Jeżeli chodzi o normy ociepleń to sprecyzuj czy polskie czy europejskie, "

Styropian grafitowy to 0,030-0,033 W/mK.

Dla 10 cm daje to 0,30-0,33W/m^2K.
To tego dochodzi jeszcze trochę z samego muru.

1/0,33+ 1 (weźmy 25 cm prothermu) daje razem 0,23W/m^2 K

Dla najlepszego grafitowego (0,030) i 14cm dostajesz 0,17W/m^2K.

Dzisiejsza norma to 0,23W/m^2 K
W 2021r. ma to być 0,20W/m^2 K.

Tak więc te 10-14cm grafitowego styropianu jest na granicy dzisiejszych norm, a niektóre konfiguracje będą gorsze od normy na 2021r.

@Wsciekly_kot
"W tartaku kupisz suche drzewo, "

Może coś się zmieniło. Ja pamiętam czasy, gdy suche drewno trzeba było zamawiać dużo wcześniej.


W kwestii klejenia styropianu, to zawsze na ramkę. Wtedy na ścianie każda płyta izoluje oddzielnie i ewentualne fuszerki w jednym miejscu nie spowodują przemarzania całej ściany.


A jeśli chodzi o różnej maści fachowców od budowy, to mało który wie, że pianka MONTAŻOWA nie jest materiałem izolacyjnym tylko MONTAŻOWYM. Przy rozprężaniu tworzą się długie korytarzyki, którymi hula powietrze. Zwykle się ją potem przycina wtedy każda taka rurka ma otworty wlot - świetny do transportu ciepłego powietrza na zewnątrz lub zimnego do środka. Dotyczy zwłaszcza parapetów i okien. To tylko jeden z detali, który jest nagminnie źle robiony. Potem widać to na termowizji, ale poprawić nie ma już za bardzo jak.

13.12.2018 10:43 wsciekly_kot

@Obserwer
Masz rację kiedy piszesz o normach. Polskich normach
Od 2014 roku dopuszczalne EP wynosiło 120 kWh/m²rok,
od 2017 wynosi 95 kWh/m²rok,
a od 2021 będzie to tylko 70 kWh/m²rok,

cyt" Współczynnik EP został wprowadzony niedawno, bo od 2009 roku. Najwłaściwiej energooszczędność budynku określa współczynnik EUco, ukazujący zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i wentylacji. Nie uwzględnia on rodzaju dostarczanej energii, sprawności urządzeń grzewczych, ani strat środowiskowych spowodowanych wyprodukowaniem energii."

Zapotrzebowanie na energię pierwotną nie oddaje kosztów utrzymania domu...Dużo zależy czym grzejesz i jaką masz kulturę grzania (wietrzenia)


Chciałem tylko zwrócić uwagę że u nas bardzo wolno postępuje dopasowanie do zachodu.


Tak, suche drewno trzeba zamawiać, suszą na życzenie. Ale jest dostępne jakby ktoś chciał....A z klejeniem styropianu nawet w karcie katalogowej producentów jest to opisane, spróbuj to jednak wytłumaczyć fachowcom na budowie, ja musiałem dopłacić za klej bo się upierali że będą robić na placki...z pianą nie wiedziałem, zaskoczyłeś mnie...

13.12.2018 16:36 wsciekly_kot

@ obserwer
Poza tym chyba mnie źle zrozumiałeś, nie pisałem o nowych domach, tylko zgodnie z wątkiem, o termomodernizacji starych, u sąsiadów i w okolicy. Taki przykład że coś się zmienia w myśleniu, nie tylko auto i kostka przed domem ale ciepłej i mniej opału.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto