Komisja proponuje ambitniejszy cel klimatyczny: obniżenie emisji do 2030 r. o 55%

Komisja Europejska przedstawiła 22 września plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Nowy cel opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Z oceny wynika, że taki cel jest realistyczny, a jego osiągnięcie możliwe. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal odgrywa wiodącą rolę w skali globalnej przed kolejną konferencją klimatyczną ONZ (COP26).

17 września Komisja przedstawiła:

przedstawiła poprawkę do proponowanego europejskiego prawa o klimacie, przewidującą jako cel na 2030 r. ograniczenie emisji o co najmniej 55% z myślą o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.;

 • wezwała Parlament i Radę do potwierdzenia celu 55% jako nowego ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE w ramach porozumienia paryskiego oraz o przedstawienie go UNFCCC do końca bieżącego roku;
 • określiła wnioski ustawodawcze, które mają zostać przedstawione do czerwca 2021 r. i służyć realizacji nowego celu, obejmujące: rewizję i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji; dostosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i ram dotyczących emisji pochodzących z użytkowania gruntów; usprawnienie polityki w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów drogowych.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oświadczyła: Czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby dotrzymać obietnicy danej Europejczykom: do 2050 r. Europa ma stać się pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu. Dzisiejszy dzień to ważny kamień milowy w tym dążeniu. Dzięki przyjęciu nowego celu – ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% – będziemy odgrywać wiodącą rolę w działaniach na rzecz czystszej planety i ekologicznej odbudowy gospodarki. Z pandemii koronawirusa Europa wyjdzie silniejsza dzięki inwestowaniu w zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym, promowaniu innowacji w dziedzinie czystych technologii i tworzeniu ekologicznych miejsc pracy.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, powiedział: W tym momencie, kluczowym dla naszego zdrowia, naszej gospodarki i globalnych działań w dziedzinie klimatu, Europa musi przewodzić ekologicznej odbudowie gospodarki. Jesteśmy zobowiązani wobec naszych dzieci i wnuków, aby działać natychmiast. Dziś Europa pokazuje światu, w jaki sposób, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zarazem zapewnimy naszym obywatelom wysoką jakość życia i dobrobyt w najbliższym dziesięcioleciu.

Kadri Simson, komisarz do spraw energii, dodała: Przy zachowaniu obecnej polityki oraz planów państw członkowskich jesteśmy na dobrej drodze, aby przekroczyć założony na 2030 r. cel ograniczenia emisji o 40%. Pokazuje to, że bardziej ambitne podejście jest nie tylko konieczne, ale również realistyczne. Centralnym elementem tych działań będzie system energetyczny. Wykorzystamy sukces europejskiego sektora energii odnawialnej, weźmiemy pod uwagę wszystkie narzędzia, jakimi dysponujemy w celu zwiększenia naszej efektywności energetycznej, i położymy solidny fundament bardziej zielonej Europy.

Oprócz planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. i towarzyszącej mu oceny skutków Komisja przyjęła dziś również ocenę krajowych planów państw członkowskich w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030. Z oceny Komisji wynika, że UE jest na dobrej drodze do przekroczenia obecnego celu przewidującego obniżenie emisji do 2030 r. o co najmniej 40%, w szczególności dzięki ciągłym postępom we wdrażaniu energii ze źródeł odnawialnych w całej Europie. Aby osiągnąć nowy cel wynoszący 55%, UE będzie musiała jeszcze bardziej zwiększyć efektywność energetyczną i udział energii ze źródeł odnawialnych. Kwestia ta będzie teraz przedmiotem dalszych konsultacji i analiz, zaś w czerwcu 2021 r. Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze.

Nowy cel w zakresie klimatu na 2030 r. pomoże ukierunkować odbudowę gospodarczą Europy po pandemii koronawirusa. Będzie on stymulować inwestycje w zasobooszczędną gospodarkę, promować innowacje w dziedzinie czystych technologii, sprzyjać konkurencyjności i tworzeniu zielonych miejsc pracy. Na potrzeby tych inwestycji w transformację ekologiczną państwa członkowskie mogą korzystać z funduszu odbudowy NextGenerationEU o wartości 750 mld euro oraz z kolejnego długoterminowego budżetu UE. W celu wsparcia niezbędnych inwestycji Komisja przyjęła dziś również przepisy dotyczące nowego unijnego mechanizmu finansowania energii odnawialnej, aby ułatwić państwom członkowskim współpracę w zakresie finansowania i wdrażania projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

Kontekst

Przyjęcie ambitniejszego unijnego celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. zapowiedziano po raz pierwszy w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen w lipcu 2019 r., zgodnie z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury na świecie na poziomie znacznie poniżej 2°C i kontynuowanie wysiłków na rzecz utrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5°C.

W opublikowanej dzisiaj ocenie skutków oraz w oparciu o szeroko zakrojony proces konsultacji, które odbyły się w ciągu ostatniego roku, Komisja dokładnie przeanalizowała, jaki wpływ na naszą gospodarkę, społeczeństwo i środowisko będzie mieć ograniczenie emisji do 2030 r. o 50%–55% w stosunku do poziomów z 1990 r. W ocenie skutków starannie przeanalizowano kombinację dostępnych instrumentów polityki oraz sposoby, jakimi poszczególne sektory gospodarki mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Z analiz wynika wniosek, że zrównoważone, realistyczne i ostrożne dążenie ku osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. wymaga przyjęcia celu obniżenia emisji do 2030 r. o co najmniej 55%.

Takie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki. Transformację w kierunku neutralności dla klimatu można urzeczywistnić jedynie przy udziale wszystkich podmiotów. Największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w UE są emisje CO2 ze spalania paliw kopalnych. Wraz z emisjami niezorganizowanymi gazów innych niż CO2 w systemie energetycznym odpowiadają one za nieco ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE. Świadczy to dobitnie o kluczowej roli energetyki w dążeniu do gospodarki neutralnej dla klimatu. Obok przemysłu głównymi użytkownikami energii i źródłem emisji są budynki i transport. Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej ma dekarbonizacja zarówno podaży energii, jak i popytu na nią.

Z oceny krajowych planów państw członkowskich w dziedzinie energii i klimatu wynika, że tempo transformacji energetycznej i klimatycznej w państwach członkowskich rośnie. Wyniki oceny wskazują, że udział energii ze źródeł odnawialnych w UE mógłby do 2030 r. osiągnąć 33,7%, przekraczając obecnie założony cel wynoszący co najmniej 32%. Pod względem efektywności energetycznej natomiast rzeczywistość nadal nie nadąża za ambicjami: wskaźnik ten w przypadku zużycia energii pierwotnej wynosi 2,8%, a w przypadku zużycia energii końcowej 3,1%, gdy zaś poziom docelowy to co najmniej 32,5%. Aby rozwiązać ten problem, Komisja podejmie działania, w szczególności w postaci zapowiedzianej inicjatywy dotyczącej fali renowacji oraz przeglądu i ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, a także poprzez wytyczne dotyczące zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”. Opublikowana dziś ocena krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na szczeblu UE zostanie uzupełniona w październiku ocenami poszczególnych państw członkowskich w ramach sprawozdania na temat stanu unii energetycznej.

Rozporządzenie w sprawie prawa o klimacie, zaproponowane przez Komisję w marcu 2020 r., zmierza do wpisania do prawa UE celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., uzgodnionego przez przywódców Unii w grudniu 2019 r., oraz służy wyznaczeniu kierunku działań dla całej polityki UE. Komisja proponuje obecnie uwzględnienie zmienionego celu na 2030 r. w rozporządzeniu, które jest przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie. Nowy cel na 2030 r. będzie również podstawą dyskusji na temat zmiany ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE w obniżenie emisji w ramach porozumienia paryskiego.

Jak zapowiedziano w Europejskim Zielonym Ładzie i w dzisiejszym komunikacie, Komisja rozpocznie teraz przygotowywanie szczegółowych wniosków ustawodawczych dotyczących sposobów osiągnięcia tego nowego celu. Komisja dokona przeglądu wszystkich instrumentów polityki klimatyczno-energetycznej mających znaczenie dla osiągnięcia celu obniżenia emisji z myślą o przedstawieniu odpowiednich wniosków do czerwca 2021 r.

Źródło:ec.europa.eu/ Chrońmy klimat

Komentarze

05.10.2020 22:51 Baśka

Kolejny artykuł z serii pod tytułem
'' Jak powstrzymać globalne ocieplenie gdy przekroczono punkt bez odwrotu odwracając kota ogonem''
A emisje rosną rosną i rosną. Fizyka i termodynamika ma wy*** na te puste regulacje.
I będą rosły aż wybiją takie wartości że liczenie stanie się niemożliwe.

1,5 C już dawno wybite. Względem 1750 mamy dobre 2,5 C . A po kolejnym lockdownie będzie jeszcze więcej. Śmiechu warte.

06.10.2020 11:46 Papa ohara

@BAŚKA, jestem podobnego zdania. Poza tym to tylko kolejne unijne plany, które i tak się nie sprawdzą bo jak do tej pory z planów poprzednich, które miały być wcielone w życie obecnie też zupełnie nic nie wyszło.

06.10.2020 14:55 Paweł

Jak pod pretekstem nierobienia niczego, ewentualnie robienia czegoś, co i tak nic nie da, stworzyć nowe podatki, haracze i daniny, i tym samym jeszcze bardziej okradać najbiedniejszych. Tak powinien brzmieć tytuł.

06.10.2020 17:42 Baśka

@ Papa Ohara @ Paweł
Ja nawet się domyślam jaka jest przyczyna tej nieudolności.
Pan Feliks Koneczny opisywał mieszanki cywilizacyjne i sposoby działania społeczeństwa wewnątrz nich . Czym się głównie zajmuje europarlament ? Jaka jest powaga tej instytucji ?
Próbą pogodzenia sprzeczności niemożliwych do pogodzenia.
Jak doraźnie pogodzić cywilizację Arabską, Żydowską,Bizantyńską i Łacińską ?
Oni nie mogą zadać jednego kierunku działania ponieważ muszą doraźnie wysilać się by np.
We Francji muzułmanie nie pozabijali członków ruchu LGBT.
Albo żeby żydzi mogli piać z mównicy swoje dyrdymały bez obawy o to że zostaną zaatakowani przez muzułmanów. To są ich problemy. Przez to nie ma poważnej rozmowy i działania na rzecz klimatu tylko przepychanki ,tematy zastępcze i naginanie opinii oraz przepisów w imieniu doraźnego interesu. Wytworzona mieszanka stała się utrapieniem i źródłem niekończących problemów ze względu na niemożliwe do pogodzenia sprzeczności.
Jak nie ma obiektywnej i rzetelnej prawdy o tym czym jest globalne ocieplenie i czym grozi olewanie tematu i puszczanie biegu wydarzeń samopas to nie będzie jakiegokolwiek działania.
Zator cywilizacyjno-mentalny uniemożliwił skutecznie jakiekolwiek działania mogące odwrócić obecne złowieszcze i przerażające trendy. Ludzie muszą mieć wyraźne drogowskazy i bezdyskusyjne odpowiedzi na poniższe pytania by dało się rozwijać i sprawnie uporać się z problemami. Nie ma rozwoju bez jednoznacznie zadanego kierunku i sposobu działania społeczeństwa. Nie da się jednocześnie poruszać pod prąd i z prądem.
Więcej do gadania ma centralny rząd czy lokalna wspólnota ?
Zachowujemy się jak jedno wielkie plemię czy jak zbiór plemion o pewnej autonomii ?
Jak określamy co jest właściwe a co niewłaściwe ?
Jaki mamy stosunek do własności prywatnej i publicznej ?
W jaki sposób tworzymy przepisy obowiązujące nas wszystkich ?
W tych kwestiach jest straszna niezgoda przez którą można pogrążyć się w maraźmie i depresji.
Jak tu bezproblemowo działać gdy każdy mówi co innego i wyznaje wzajemnie sprzeczne poglądy ? Jak tu sprawnie funkcjonować bez stałego wyznacznika i hierarchii wartości ?
W takich realiach może dochodzić tylko do umysłowej i fizycznej degeneracji co jest dostrzegalne dla każdego.

06.10.2020 19:34 bezsens

UE przejęta redukcją emisji co2, wprowadza prawo na podstawie którego każda cieżąrówka chociażby byłoby to w 100% bez potrzeby, musi wrócić do kraju rejestracji. Gdzie są organizacje ekologiczne, no chyba w d....

06.10.2020 21:05 Coyote

@BEZSENS jak wspomniała @BAŚKA , różne cywilizacje i "lobby" walczą pod dywanem o swoje interesy . Nad chaosem nikt nie panuje , unijne urzędasy piszą prawo pod dyktando tego kto dał więcej . W danym momencie . Następną korupcyjną licytacje wygra inne lobby . Efektem obstrukcja legislacyjna , gąszcz wzajemnie sprzecznych przepisów , pełnych kruczków , luk i wyłączeń . Bez jakiegoś wiodącego kierunku , drgawki epileptyka

06.10.2020 21:18 Ojciec dzieciom

A tak wracając do rzeczywistości, jakie znicze postawicie na grobach bliskich ?
Będę wdzięczny za ekologiczne rozwiązania.

06.10.2020 21:18 Andrus

@ BAŚKA
Każdy rozumny człowiek wie że przestawianie ciężarówek z kraju do kraju to oczywiste głupstwo i walka z objawami be względu na środki.
Unia europejska jest chorym i patologicznym tworem zdolnym poświęcić więcej na walkę z objawami niż przyczynami. Oni walczą z objawami. To jak podawanie choremu na raka w stanie agonalnym symbolicznych ilości morfiny niwelujących objawy i mówienie sobie że wyjdzie z tego.
Niewydolna i wzajemnie sprzeczna biurokracja to objaw pewnego i bliskiego upadku.
Ich zarządzanie generuje więcej problemów niż rozwiązań. Po prostu głupota i brak perspektywy ze wspomnianą obiektywną prawdą.
Obiektywną prawdą unia europejska pogardza w całej zupełności i wciela rzeczy anty ludzkie nie majace nic wspólnego z rzeczywistością. Patrząc na obrady Europarlamentu mam wrażenie że tworzą go ludzie niezrównoważeni psychicznie z urojeniami bez wyraźnej hierarchi priorytetów.
To po prostu chory twór skazany na upadek.

06.10.2020 21:55 Coyote

@OJCIEC DZIECIOM , klasyczne wkłady olejowe . Ciut droższe ale palące się kilka razy dłużej i o wiele równiej niż te z parafinowych odpadów . Bateryjne to tylko kolejny elektrozłom do gigantycznych stert .

06.10.2020 22:25 Baśka

@ Andrus @ Coyote
Ja to doskonale rozumiem. Można się zgubić w gąszczu ich legislacji. Próba przeczytania jakiejkolwiek ustawy to w zasadzie droga cierniowa i tortura. Nikt tego burdelu nie ogarnia.
Które szanujące się państwo pozwala dobrowolnie na istnienie przepisów nie dość że wewnętrznie sprzecznych to jeszcze na dodatek martwych ?
W którym poważnym państwie liczba stron maszynopisu na 100 000 obywateli rośnie rośnie i nie przestaje czego by nie zrobił ?
W którym szanującym się państwie nie da się usunąć przepisów i ustaw nie spełniających pokładanych w nich oczekiwań ?
W którym poważnym państwie roi się od dublowania kompetencji i ich rozmycia co do konkretnych jednostek administracyjnych ?
W którym poważnym państwie przepisy są pisane w przypływie fantazji oraz klasyfikowane według wewnętrznie sprzecznych reguł ?
W którym poważnym państwie jest tyle przepisów że specjaliści w danej dziedzinie mają problemy z rozeznaniem się co do czego w obrębie swojej domeny ?
W którym poważnym państwie służby publiczne mają wewnętrznie sprzeczne polecenia ?
W którym poważnym państwie centralny rząd żongluje odpowiedzialnością w trybie doraźnego interesu i likwidowania bieżących następstw wadliwych zasad?
W którym poważnym państwie są nieustanne konflikty i kłótnie w sprawach oczywistych nie prowadzące do zgody ? To już lepiej stworzyć osobne państwa dla ultra lewaków i ultra prawaków by przestali się żreć w obrębie jednej formy ustrojowej. Niech już państwo w którym żyją sami neo-naziści się wzajemnie zabijają i nienawidzą z państwem w którym żyją sami lewicowi marksiści . Żeby chociaż była wewnętrzna zgoda w obrębie jednego zrzeszenia. Chociaż tyle by wiedzieć na czym się stoi i z czym to się je a nie bez ładu i składu jak teraz.
I to mowa tylko o jednym państwie! A już nie wspomnę o burdelu na kółkach jaki powstanie gdy elementarne problemy i wewnętrznie sprzeczne przepisy 27 państw zostaną scalone w jeden wymieszany zlepieniec przeżarty korupcją i hipokryzją.
Czyli to czym jest unia europejska. Problem jednego państwa jest dla całej reszty cierniem w boku i solą w oku. I nikt się tego ciernia nie pozbędzie przez przewalanie i rozmycie odpowiedzialności.
‘’Niech ktoś coś zrobi tylko nie ja’’ W tej jednej rzeczy panuje zgoda.
A jak nawet co się bardzo rzadko zdarza że ktoś chce coś zrobić to od razu są protesty ze strony tych którym albo problem jest na rękę w imię doraźnego interesu albo ich nie dotyczy lub jest im na rękę.
W takim środowisku problemy mogą tylko rosnąć jak na drożdzach i działać na szkodę ludzi w sposób niczym nie niepokojony. Cały postęp ludzkości to jedno wielkie powielanie błędów i głupoty. I to się w bardzo szybko skończy cierpieniem i śmiercią .

07.10.2020 5:14 gupol(szukam w OZE)

@andrus
lepiej bym tego nie ujął.

ale spoko. obniżą emisję o połowę i nawet tego nie odczujemy. będą importować prąd z zagranicy. ciężarówki będą też zarejestrowane za granicą i na konto zagranicy będą szły emisje. podobnie jak emisje z produkcji przemysłowej.
a my, szlachetni europejczycy będziemy czyści jak łza.

07.10.2020 7:11 Miro

@BAŚKA

"1,5 C już dawno wybite. Względem 1750 mamy dobre 2,5 C . "

Co ty pleciesz za dyrdymały. Skąd bierzesz te liczby? Podaj jakiekolwiek weryfkowalne źródło.

Takie wpisy są równie szkodliwe, co teksty "sceptyków" klimatycznych - tylko przeginka w drugą stronę

07.10.2020 8:13 Mariusz

Jak z takimi jak Baśka miałem do czynienia przez wiele lat. To byli Swiadkowie Jehowy ("za dwa lata koniec świata"). Zaczadzeni we własnym bąblu informacyjnym ciągle wynajdują nowe rewelacje potwierdzające ich spaczona wizję świata.

Baśkę bym zbanował za trolowanie i sianie defetyzmu. Do 1.5C zstało jeszcze trochę a nawet jak nadejdzie to nie będzie to katastrofa. Myślę że kiedyś otrzemy się o 2.3C w porównaniu do lat 80tych XXwieku - te 2.3C spowoduje że miejscami będzie ciężko ale w innych miejscach jak północna Syberia życie mocniej rozkwitnie. Są ogromne możliwości przyspieszenia transformacji energetycznej a obecne powolne tempo bierze się z niechęci do inwestycji a nie braku możliwości takowych. Gdy temperatury będa rosnąć niedowiarkowie się wykruszą i umocni się konsensus że trzeba intensywniej działać. TYle wystarczy

07.10.2020 12:41 Devak

@MIRO
Cieszę się, że się odezwałeś. Ostatnio na tym portalu panuje tylko defetyzm. Sam nie jestem jakimś szczególnym optymistą, ale to co zaczyna się tu dziać przypomina bardziej strony z teoriami spiskowymi, niż bądź co bądź stronę przedstawiającą przynajmniej w jakimś stopniu naukowy punkt widzenia. Twoje posty wnosiły dużo dobrego, podobnie jak wcześniej posty Observera. Mam nadzieję, że wrócicie do komentowania:)

07.10.2020 16:14 zakrecony

@Mariusz

"Są ogromne możliwości przyspieszenia transformacji energetycznej a obecne powolne tempo bierze się z niechęci do inwestycji a nie braku możliwości takowych."

może i brak chęci a może brak surowców do tej transformacji.

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2913-energetyka-wiatrowa-i-s%C5%82oneczna-potrzebuj%C4%85-olbrzymiej-ilo%C5%9Bci-surowc%C3%B3w-mineralnych-i-metali-ziem-rzadkich,-by-m%C3%B3c-si%C4%99-nadal-rozwija%C4%87-i-funkcjonowa%C4%87.html

07.10.2020 21:52 BAŚKA

Wobec komentarzy przygotowałam przydługą i być może ( ostatnią) wypowiedź pod artykułem '' Lato edycja 2020 '' następującym po tym.
Wypowiedź w celu rozwiania wątpliwości i gdybań którym chyba ulega większa część osób.
Jeśli uznacie że nie powinnam komentować to proszę bardzo poszukam sobie innych osób zdolnych przyznać bezdyskusyjną rację moim wywodom.
Bo są bezdyskusyjnie i obligatoryjnie prawdziwe. Może z drobnymi zastrzeżeniami przeszacowaniami lub niedoszacowaniami. Nie są doskonałe ale są na tyle dobre i wierne w oddawaniu następstw z jakimi będziemy się mierzyć.
Są rzeczy tak oczywiste że się o nich nie dyskutuje.

Jeśli uznacie jednak że wam to nie przeszkadza to czasami coś napiszę.
Sam Marcin Popkiewicz podpisując się pod nim potwierdza moje wywody w 85-90%.

08.10.2020 9:44 Tummeq

Ja tam lubię posty Baśki. Są potrzebne choćby jako doskonała przeciwwaga dla danialistów Proszę nie przestawaj.
Moim zdaniem ban należy się osobom przeklinajacym.
Śledzę wpisy Sama Carany i jest tam dla całego globu 1.85 C od 1750 do 2019. 2020 jeszcze się nie zakończył. Też jestem ciekaw skąd 2.5 C. Czy chodzi o jakiś lokalny wzrost, np. Chiny w trakcie lockdownu?

gra kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  Marcin Popkiewicz - notka biograficzna w TVN"O co chodzi"

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto