Lobbyści prosili, minister Ardanowski się zgodził. Pozwolił na stosowanie środka zabijającego pszczoły

Polscy producenci rzepaku od kilku lat zabiegali u kolejnych ministrów rolnictwa o zgodę na stosowanie neonikotynoidów – środków owadobójczych, które podtruwają i zabijają pszczoły oraz inne owady zapylające. Nie dostawali jej, bo na podstawie opinii naukowców używania ich zakazała Komisja Europejska.

Jednak gdy ministrem rolnictwa został przychylny producentom rzepaku

Jan Ardanowski, spełnił ich życzenie. I to w ekspresowym tempie: zgodę na stosowanie środków wydał zaledwie sześć dni po tym, jak się o nią zwrócili.

Nie poczekał nawet na opinie, o które – zgodnie z prawem – musiał poprosić i poprosił ministrów zdrowia i środowiska. Prokuratura, powiadomiona o sprawie przez Fundację Greenpeace Polska, przyznała, że minister złamał tym samym prawo, ale z absurdalnych powodów odmówiła wszczęcia śledztwa.

Kilka dni temu sąd orzekł jednak, że śledczy muszą zbadać sprawę.

KE zabrania neonikotynoidów

Przez pięć lat polscy rolnicy nie mogli używać zabijających szkodniki substancji z grupy neonikotynoidów, ponieważ zostały uznane za potencjalnie zagrażające życiu pszczół i innych owadów zapylających. W 2013 roku stwierdził to Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a na podstawie jego opinii w tym samym roku Komisja Europejska zakazała ich sprzedaży i używania.

Według badań naukowców zatrucia neonikotynoidami mogą być dla pszczół śmiertelne lub wywoływać u nich zaburzenia, uniemożliwiające powrót do ula, pogarszające orientację przestrzenną, zapamiętywanie zapachów i zbieranie pokarmu.

Choć – dodajmy – część naukowców uważa, że środki te nie są groźne dla owadów zapylających.

Jeśli jednak są – zagrożenie dla owadów to zarazem zagrożenie dla środowiska i rolnictwa. Naukowcy, którzy we współpracy z Greenpeace przygotowali “Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających” przytaczają badania, według których zapylane przez owady gatunki to 75 proc. wszystkich roślin w ekosystemach lądowych. Od zapylaczy zależą plony 33 proc. globalnej wartości produkcji rolnej.

Bez nich załamałaby się również polska produkcja rolna – zwłaszcza uprawy owoców, w których polscy rolnicy są dziś potentatami.

Pomimo opinii EFSA i zakazu KE co roku o dopuszczenie do obrotu środków owadobójczych, zawierających neonikotynoidy, wnioskowało jednak Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB). To branżowa organizacja, broniąca interesów rolników.

Plantatorzy rzepaku chcieli, by minister rolnictwa skorzystał z prawa do uchylania zakazu obrotu środków na 120 dni “gdy takie działanie okazuje się niezbędne z powodu niebezpieczeństwa, któremu nie można zapobiec za pomocą innych rozsądnych działań”.

Przez lata odmawiali im Marek Sawicki, minister rolnictwa za poprzedniego rządu, oraz Krzysztof Jurgiel z PiS-u.

Jurgiel odmawia w marcu…

Jak dowiedziała się Fundacja Frank Bold, zajmująca się m.in. kontrolą działalności lobbingowej, do ministra Jurgiela zrzeszenie producentów rzepaku wystąpiło po raz ostatni 19 marca 2018 roku.

Wniosek dotyczył środków Modesto 480 FS (zawierającego klotianidynę, substancję z grupy neonikotynoidów) oraz Cruiser OSR 322 FS (zawierającego tiametoksam, także neonikotynoid).

Zrzeszenie producentów rzepaku wnioskowało o zgodę na zasianie rzepaku zaprawionego neonikotynoidami w całej Polsce. Obszar upraw szacowało wówczas na 400 tys. hektarów. W październiku 2018 Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB przewidywał już jednak, że rzepakiem zostanie obsianych ponad 900 tys. hektarów. Czyli 2,9 proc. powierzchni Polski.

Jurgiel wydał decyzję odmowną 7 maja 2018, po 7 tygodniach od złożenia wniosku przez zrzeszenie.

Sytuacja zmieniła się jednak radykalnie, gdy 20 czerwca 2018 roku na stanowisku ministra rolnictwa Jurgiela zastąpił Jan Ardanowski. Poseł PiS od 2001 roku, były już przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnik spod Torunia.

I sprzymierzeniec polskich plantatorów rzepaku.

…Ardanowski pozwala w lipcu

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 3 lipca 2018, niecałe dwa tygodnie po zaprzysiężeniu Ardanowskiego, ponownie złożyło w ministerstwie rolnictwa wnioski o dopuszczenie do obrotu w 2018 roku owadobójczych środków niebezpiecznych dla pszczół. Tych samych, na które dwa miesiące wcześniej nie zgodził się minister Krzysztof Jurgiel: Modesto 480 FS oraz Cruiser OSR 322 FS.

Producenci rzepaku nigdy wcześniej nie składali wniosku dwukrotnie w tym samym roku. Dlaczego tym razem złożyli wniosek ponownie? Czy mieli okazję rozmawiać na ten temat z Janem Ardanowskim?

Fundacja Frank Bold zapytała ministerstwo rolnictwa o wszystkie spotkania jego przedstawicieli z przedstawicielami Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych między 1 maja a 20 lipca 2018.

Według resortu nie doszło do żadnych spotkań od zaprzysiężenia ministra Ardanowskiego do 10 lipca, dnia w którym zrzeszenie odebrało powtórną decyzję w sprawie środków zawierających neonikotynoidy. O neonikotynoidach rozmawiali z przedstawicielami resortu jedynie 24 kwietnia 2018 roku. Tuż przed tym, jak Krzysztof Jurgiel nie wyraził zgody na ich stosowanie.

Wbrew przeszkodom

Ponowne złożenie wniosków przez KZPRiRB w lipcu 2018 dziwi także z powodu dodatkowych przeszkód, które stwarzały przepisy prawa i rolniczy kalendarz.

Zrzeszenie musiało zdawać sobie sprawę, że decyzja Jurgiela jest prawomocna, bo nie odwoływało się od niej i nie zaskarżyło jej do sądu administracyjnego.

A zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego nie można wydać drugiej decyzji w tej samej sprawie. Taka decyzja może zostać uznana za nieważną (art. 156 par. 1 pkt 3 k.p.a.)

Jeśli tak by się stało w tym przypadku, nasiona rzepaku zaprawione neonikotynoidami musiałyby zostać wycofane z użytku. Producenci i rolnicy nie mogliby ich sprzedać ani wysiać.

Poza tym wydawało się, że nie można spodziewać się zmiany decyzji ministra po tym, jak 29 maja 2018 Komisja Europejska wydała trzy rozporządzenia wykonawcze, zakazujące stosowania i sprzedaży neonikotynoidów (klotianidyny, tiametoksamu i imidachloprydy).

KE oparła się na opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z lutego 2018 roku, przesądzającej, że stosowanie zaprawianych neonikotynoidami nasion rzepaku ozimego stwarza m.in. wysokie niebezpieczeństwo dla owadów zapylających, w tym pszczół. Wcześniejsza opinia EFSA z 2013 roku w niektórych wypadkach wskazywała jedynie na brak pewności co do ich bezpieczeństwa.

KZPRiRB musiało też wiedzieć, że nawet gdyby Ardanowski zmienił decyzję swojego poprzednika, może być już za późno na wprowadzenie neonikotynoidów do obrotu przed siewami rzepaku w 2018 roku.

W północno-wschodniej Polsce zaleca się siać rzepak ozimy maksymalnie do 15 sierpnia, a w południowo-wschodniej najpóźniej do 25 sierpnia. Gdyby Ardanowski wydał decyzję w podobnym tempie, jak wcześniej Jurgiel, zapadłaby ona dopiero około 21 sierpnia.

Producenci nie zdążyliby przygotować ziaren zaprawionych neonikotynoidami przed końcem siewów. Właśnie z tego powodu w poprzednich latach zawsze wnioskowali o zezwolenia już w pierwszym kwartale roku.

Ardanowskiemu udało się jednak przezwyciężyć te wszystkie trudności w zawrotnym tempie. By czytelnik nie pogubił się w natłoku zdarzeń, przedstawiamy je w formie kalendarium.

3 lipca 2018

Zrzeszenie producentów rzepaku wysyła do ministerstwa rolnictwa wnioski o czasowe dopuszczenie do obrotu Modesto 480 FS oraz Cruiser OSR 322 FS, środków zawierających szkodliwe dla pszczół neonikotynoidy.

4 lipca 2018

Wnioski wpływają do resortu. Tego samego dnia Jan Ardanowski poprosił o ich zaopiniowanie ministra środowiska, ministra zdrowia oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.

Według kodeksu postępowania administracyjnego (art. 106 k.p.a.) adresaci muszą odpowiedzieć niezwłocznie, ale nie później niż po dwóch tygodniach od doręczenia pisma.

Minister Ardanowski zażądał jednak – bez podstawy prawnej – by ministrowie wydali opinie do 5 lipca, “mając na uwadze wnioskowany termin wydania zezwolenia”. Napisał tak, choć KZPRiRB nie wnioskowało o wydanie decyzji w określonym terminie. Do ministerstwa zdrowia wniosek Ardanowskiego wpływa jeszcze 4 lipca.

5 lipca 2018

Do ministerstwa środowiska wpływa wniosek Ardanowskiego o wydanie opinii (resort rolnictwa twierdzi jednak, że pismo wpłynęło dzień wcześniej).

Tego samego dnia ministerstwo rolnictwa otrzymuje odpowiedź z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Pozytywną dla zrzeszenia producentów rzepaku.

9 lipca 2018

Jan Ardanowski wydaje zezwolenia dla Modesto 480 FS oraz dla Cruiser OSR 322 FS, chociaż nie dostał jeszcze opinii ws. ich szkodliwości dla ludzi i środowiska. Naruszył tym samym ustawę o środkach ochrony roślin (art. 7 par. 1), która pozwala ministrowi rolnictwa na wydanie czasowego pozwolenia na obrót środkiem zakazanym przez KE jedynie po zasięgnięciu opinii ministrów zdrowia i środowiska.

Także 9 lipca KZPRiRB składa kolejny wniosek. Tym razem prosi ministra Ardanowskiego o dopuszczenie do obrotu środka Cruiser 70 WS, wskazując, że środki ochrony roślin, których dotyczyły wydane 9 lipca 2018 roku zezwolenia są trudno dostępne i potrzebne są inne środki. Wygląda na to, że KZPRiRB w dniu wydania pierwszych zezwoleń już wiedziało o ich treści i było przygotowane do złożenia kolejnego wniosku.

10 lipca 2018

Ministerstwo rolnictwa prosi ministrów zdrowia i środowiska o zaopiniowanie wniosku, dotyczącego środka Cruiser 70 WS. Pisma wpływają następnego dnia.

13 lipca 2018

Jan Ardanowski wydaje zezwolenie dla Cruiser 70 WS.

16 lipca 2018

Minister środowiska wydaje opinię o środkach Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. Jej treść jest negatywna, chociaż odwołuje się do stanu sprzed wydania przez EFSA opinii z lutego 2018 roku o szkodliwości neonikotynoidów dla zapylaczy. Wpływa do resortu rolnictwa następnego dnia.

19 lipca 2018

Minister zdrowia wydaje opinię o środkach Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. Wskazuje na brak zagrożenia dla konsumentów, ale potencjalne zagrożenie dla owadów pożytecznych, w tym pszczół. Opinia wpływa do MR 20 lipca.

Tego samego dnia minister zdrowia wydaje też opinię o Cruiser 70 WS. Pisze o braku zagrożenia dla konsumentów. Nie wspomina o owadach zapylających. Opinia wpływa do MR 23 lipca.

Resort rolnictwa: opinie i tak są niewiążące

OKO.press zapytało ministerstwo rolnictwa, dlaczego minister Ardanowski wydał zgody bez wymaganych opinii. Resort wyjaśnił, że opinie nie są wiążące dla ministra, a skoro tak – minister nie musi na nie czekać.

Zobacz całą odpowiedź ministerstwa

Greenpeace skarży Ardanowskiego

“Stanowisko ministra Ardanowskiego jest w oczywisty sposób sprzeczne z prawem. Mógł wydać decyzję dopiero wtedy, gdy postanowienia ministrów środowiska i zdrowia stałyby się ostateczne. Minister Ardanowski nie miał również prawa do samodzielnego wyznaczania im terminów na zajęcie stanowiska. Oznacza to, że otwarcie przyznaje się do naruszania prawa, w tym tego najważniejszego – konstytucji. Jej artykuł 7 mówi jasno: organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” – komentuje dla OKO.press Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold.

Z powodu naruszeń prawa przez ministra Ardanowskiego Fundacja Greenpeace Polska we wrześniu 2018 roku zwróciła się do niego o wznowienie postępowań dotyczących neonikotynoidów. Gdy odmówił, w październiku 2018 zaskarżyła trzy jego odmowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

WSA przyznał Greenpeace’owi rację, ale w dwóch sprawach resort odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W kolejnej, pomimo uprawomocnienia się wyroku,

minister nie wznowił postępowania, tłumacząc, że już na to za późno, skoro minęło 120 dni – czyli okres, w którym rolnikom wolno stosować neonikotynoid.

Skutki decyzji ministra sięgają jednak znacznie dalej niż twierdzi on sam.

Po 120 dniach gdy producenci rzepaku mogli stosować neonikotynoidy rozpoczął się okres 6 miesięcy, kiedy środek mógł pozostawać w obrocie, a następnie okres kolejnych 12 miesięcy, kiedy środek może być unieszkodliwiany, składowany i stosowany. Kończy się on dopiero w maju 2020 roku.

Z tego względu Greenpeace zaskarżył do sądu administracyjnego również i tę decyzję ministra.

Sąd: prokuratura ma zbadać sprawę

W listopadzie 2018 roku Greenpeace zawiadomił też prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra Ardanowskiego lub pracowników jego resortu odpowiedzialnych za wydanie decyzji o dopuszczeniu do obrotu neonikotynoidów.

Greenpeace uzasadniał, że Ardanowski lub jego pracownicy mogli przekroczyć kompetencje, celowo naruszając przepisy na szkodę interesu publicznego (art. 231 kodeksu karnego).

W swoim zawiadomieniu Greenpeace zwrócił uwagę prokuraturze, że powinna sprawdzić, czy minister Ardanowski w związku ze sprawą środków zawierających neonikotynoidy nie przyjął łapówki,

czyli czy nie popełnił przestępstwa opisanego w art. 228 kodeksu karnego. Greenpeace wskazywał na potrzebę zbadania powiązań i spotkań pracowników ministerstwa z producentami rzepaku i środków ochrony roślin.

27 listopada 2018 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście odmówiła jednak wszczęcia śledztwa. Prokurator Bartosz Tomczak w uzasadnieniu nawet nie wspomniał o możliwości przyjęcia przez ministra Ardanowskiego korzyści majątkowej.

W kwestii przekroczenia uprawnień przyznał, że wydanie decyzji bez wymaganych opinii ministrów środowiska i zdrowia było naruszeniem prawa administracyjnego.

Ale uznał, że prawo karne powinno być stosowane tylko wtedy, gdy nie da się zastosować innych przepisów. A w tym przypadku – zdaniem prokuratora – można było skorzystać z innej drogi, bo decyzje ministra można było zaskarżyć do WSA, co Greenpeace zrobił.

“Taka argumentacja jest oczywiście absurdalna – gdyby było tak, jak chce prokurator, to w wypadku kradzieży najpierw musielibyśmy dochodzić zwrotu rzeczy przed sądem cywilnym, a dopiero gdy złodziej po zakończeniu procesu dalej odmawiałby oddania nam naszej własności, moglibyśmy o sprawie zawiadomić policję lub prokuratora” – komentuje Kwiatkowski dla OKO.press.

Zgodnie z taką wykładnią wszyscy urzędnicy przekraczający kompetencje byliby bezkarni, a przepis kodeksu karnego o przekroczeniu uprawnień przez urzędników – zbędny.

Greenpeace złożył więc zażalenie na postanowienie prokuratora. I 30 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uchylił je. Prokurator Tomczak będzie musiał ponownie zbadać, czy dopuszczając neonikotynoidy do obrotu, minister Ardanowski nie przekroczył uprawnień i czy nie wiązało się to z korzyściami majątkowymi.

Daniel Flis, OKOpres

Komentarze

16.05.2020 8:52 Felek

Taki z niego świetny minister rolnictwa jak i były minister środowiska z Pana Jana Szyszko. Walący bzdurami klimatycznymi jak z rękawa. Głębokie powiązania z biznesem (któremu nawiasem mówiąc, zapewne ma służyć) sprawiają, że gdy minister ma na szali dobro biznesu oraz dobro środowiska to stawia na biznes. A już szczególnie teraz, w dobie kryzysu, niepokoju i niestabilności.
Dziwne to jest naprawdę, że oni są tak tępi. Wiedzą doskonake dokąd prowadzi model biznes jak zwykle. Są w głębokim zaprzeczeniu, że prawa fizyki dotyczą ich biznesu. Tymczasem wszystko co biznesowe i państwowe trzyma się na słowo honoru.
Coś tak czuję, że strach przed pandemią ustępuje strachowi przed pustym portfelem/kontem i biznes zrobi wszystko by szybko się pozbierać. No i dokona tego a w ciągu tej dekady przesądzi się nasza przyszłość. Choć moim zdaniem to już jest przesądzona. Nie tylko ze względu na brak poszanowania dla pracy owadów zapylających.

16.05.2020 9:42 pole torsyjne

ujnia europejska zakazała pestycydów gdyż kocha pszczoły, pszczoły matki, robotnice i trutnie, i czerwie nawet jako te bobaski, takie male
problem reakszyn soluszyn
może z tej miłości odbiorą dopłaty polskim chłopom

https://www.youtube.com/watch?v=qOcmbpuRHPM&feature=youtu.be

16.05.2020 16:41 Miro

@POLE TORSYJNE

Nawet gdyby EU myliła się w 100 sprawach, to nie znaczy, że robi źle zakazując pestycydów szkodliwych dla zapylaczy.

Mówiąc jeszcze prościej: jeśli ktoś jest złodziejem czy kłamcą (załóżmy, że jest) - to nie znaczy, że nie zna się na przykład na budkach dla ptaków.

Wszystko wrzucasz do jednego ideologicznego worka. Z takiej mentalności rodzą się teorie spiskowe i demagogiczne hasła, uniemożliwiające racjonalny ogląd świata i adekwatne, pragmatyczne reagowanie.

17.05.2020 4:28 gupol(szukam w OZE)

ale uściślając - chodzi o pestycydy którymi się pryska w okresie wegetacji i kwitnienia rzepaku czy o zaprawy nasienne?
bo to jednak spora różnica.
nasiona spryskane neonikotynoidem mają chronić roślinę w czasie kiełkowania w glebie i raczej nie załatwią pszczół bo na kwiatach już tej substancji właściwie nie będzie. problemem są opryski w późniejszej fazie wegetacji a tych jest sporo.

17.05.2020 21:10 pole torsyjne

@ Miro
unia europejska nie istnieje w rzeczywistości jest wymysłem. to wielkie zbiorowe ego pewnych grup ludzi i jak to ego lubi porządzić nakazać zakazać, tego jestem pewny bo wiem to po sobie po swoim ego,
to co istnieje naprawdę to świadomość na którą to ego jest nałożone i ją mniej lub bardziej ogranicza, nim większe ego tym bardziej ograniczona (zniekształcona) świadomość,

jakąś ilustracją jest człowiek w swoim super fajnym samochodzie w którym postanowił przepalić gary, a po drodze rozmiażdżył kilka żab, dwa jeże, trzydzieści dżdżownic i potrącił psa ale nie na śmierć(a mógłby być to Leon)
i w ogóle nie jest tego świadomym.

a więc chodzi nie o dyrektywy tylko o świadomość
o świadomość by się tu rozchodziło,

świadomość nie siada do auta by przepalić gary gdyż wie że kiedy to robi wtedy innym z tego (dokładnie z tego) powodu spadają bomby na głowę by ich zabić

ile jeszcze zakazów nakazów by trzeba a bo ogórek za krzywy, a to że banan... że ślimak, że marchew, że małżeństwa takie a siakie

przepraszam za demagogie

18.05.2020 8:40 pole torsyjne

o świadomość
https://www.youtube.com/watch?v=uqac5wL7dJA

18.05.2020 9:02 rnr

Chcialbys w jakis sposob zmienic unie, czy preferujesz inny model? Turecki, rosyjski?
Ja pamietam Polske sprzed ue i nie chcialbym do tego wracac. Takze jak chodzi o srodowisko, choc unia robi o wiele za malo, to i tak ciagnie nas w dobra strone.

Niektorzy uwazaja ze modnie jest ue krytykowac i jest do tego pelne prawo, ja tylko prosze pokazac co w zamian.

18.05.2020 9:55 Wojtek Sz.

Ja tam mam taką alternatywę przed oczami: wojny plemienne/narodowe/gospodarcze albo Unia Europejska lub inny układ zbiorowy będący porozumieniem Państw. Jeśli mamy wspólny globalny problem, nie widzę rozwiązania bez porozumienia. Równowaga Nasha jest tutaj potrzebna.

18.05.2020 11:56 Cruithne

@POLE TORSYJNE

Ciekawe jest to, że UE jest często przedstawiana jako taki autokratyczny tyran, do tego psychopata, który odgórnie, ponad głowami państw i ludzi narzuca swoje chore pomysły do obligatoryjnej realizacji.
Tymczasem, kierownictwo UE tworzą przecież przedstawiciele państw członkowskich i wszystko co się tam wykluje jest efektem kolektywnych prac Parlamentu i Rady Europy. To ludzie tworzą prawo europejskie, a nie jakaś wyimaginowana struktura. A my jesteśmy przecież dużym państwem w tej strukturze - więc czyja to wina, że mamy tam tak mało do powiedzenia? Właśnie zwolniło się miejsce po Wielkiej Brytanii, dlaczego nasi przedstawiciele nie wykorzystują tego jako szansy na zaistnienie jako jeden z liderów Europy?
Może to ludzie oddolnie powinni się lepiej zastanowić, kogo wybierają do PE, czy to są konstruktywni przedstawiciele, czy tylko nieszkodliwi krzykacze. Mam wątpliwości, czy nasi parlamentarzyści europejscy w ogóle rozumieją, że są tam po coś więcej niż przypodobanie się swojemu elektoratowi w kraju i po niezłe uposażenie, jakie można wyciągnąć z fuchy europosła. Zamiast widzieć Europę, a w niej Polskę jako ważny element całości, wolą uprawiać błazenadę, taką jak na krajowym podwórku. Polityka i zarządzanie to powinna być sztuka znajdowania najlepszych możliwych rozwiązań, a nie gierki mające na celu ogranie przeciwników o innych poglądach politycznych i ideologicznych, ale o tym nasi politycy chyba zapomnieli, albo w ogóle nigdy tego nie rozumieli. Dlatego jest jak jest.

Poza tym, w UE są też prowadzone konsultacje społeczne dotyczące poszczególnych rozwiązań legislacyjnych, więc każdy "szary obywatel" może się wypowiedzieć i mieć swój własny malutki wpływ na konstrukcję prawa UE. Korzystasz z takiej możliwości? Bo ja regularnie.

18.05.2020 14:22 Coyote

Ojeju . Bożka UE obrażajo co tytanicznie pokoju na tym zapyziałym półwyspie strzeże . Jeden już "kraj Rad" był i powszechnie wiadomo ile tam do gadania miał szary obywatel mimo frazesów o słuchaniu głosu szarego robotnika i chłopa czy innych konsultacjach społecznych . Partyjniactwo robiło co chciało . W UE jest na pasku oligarchii . A jak dzieje się obywatelom coś złego to cytując Lewandowskiego "Na szczęście my daleko" . Koronawirus kolejny raz obnażył słabość i bezwład tego biurokratycznego molocha . Ludzka natura jest wiadoma , na fuchę w parlamencie UE jeżdżą pieniacze , krzykacze i polityczni emeryci . Komisja europejska to marionetki niemieckich i francuskich koncernów . Czasem rosyjskich jak teczka z walutą jest odpowiednio gruba . Jeśli czy raczej gdy spadek poziomu życia i konkurencja o zasoby rozpalą ogień pod etnicznym kotłem wzajemnych oskarżeń paplanina eurokratów nic nie pomoże .

18.05.2020 15:51 Carlinfan

@CRUITHNE
Guzik PRAWDA. UE głównym wodzirejem UE są Niemcy. Póki są we wspólnocie to ta trwa, ale jak im się znudzi to od razu będzie koniec mrzonek o równości, co już pokazano jak niemiaszki poczuly chiński oddech na plecach.

18.05.2020 16:11 Cruithne

Chyba mnie nie zrozumieliście... bo widać, że chcieliście skrytykować mój wpis, a w rzeczywistości się ze mną zgadzacie, ha ha ;) Ja się pytałem, dlaczego Polska jest "parobkiem" w UE, mimo że jest dużym krajem - dlaczego nie jest dużym graczem? A wy tylko: jaka ta "łuńja" zła.. ja wiem, że fajnie jest sobie ponarzekać z pozycji pokrzywdzonego - dokładnie taką postawę miałem na myśli. UE chodzi na smyczy? A dlaczego jej pełnoprawni członkowie na to pozwalają? Dlaczego nie ma dążenia do zmian, tylko ciągłe narzekania? To są moje pytania. Ciekawe jakie macie alternatywy dla UE, bo chyba nie żyjecie mrzonką, że w tym świecie jaki mamy obecnie, nasz kraj będzie silny, samowystarczalny i całkowicie niezależny od kogokolwiek? W UE nie potrafimy się ustawić, a sami damy radę naprzeciw światu? Czy z góry zakładacie, że lepiej nam będzie w komitywie z Rosją, albo jako przybudówka Chin?

18.05.2020 16:24 Carlinfan

Niemcy - główny prowodyr IIWŚ, sprawca mordu na niespotykaną skalę, który dziś rozdaje karty w UE. Natomiast kraje, które zostały zaatakowane i wyludnione przez tych zbrodniarzy muszą się do nich łasić po pomoc. Dla UE są alternatywy, ale nie gdy kraj jest reprezentowany przez różnej maści aparatczyków czy agentów wpływów obcych krajów, którymi nasza scena polityczna jest przesiąknięta.

18.05.2020 20:05 UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI

Zawsze będzie rządził silniejszy. Nie ma na to się obrażać.
Niemcy czy Francja to potęgi w porównaniu do naszego kraju z dykty, bardzo biednego kraju, może nie tyle biednego co ciągle źle rządzącego. Maowiecki, Kaczyński próbują przedstawić Polskę jak kraj dobrobytu wysoce rozwinięty, ale to zwykła propaganda.
Już lepiej siedzieć w tej UE chociaż nie jest idealnie to w grupie raźniej, łatwiej rywalizować z Chinami i USA. Polacy i tak nie mają lepszych pomysłów na rozwój, kierunek zmian, prawo pisane w Polsce nie jest wcale lepsze od tego europejskiego.

Pis próbuje UE osłabiać, a w sprzyjających warunkach z niej wyjść. Już się powoli do tego przymierzali ale zaraz potem były potrzebne pieniądze z UE bo w państwie z dykty zaczęło brakować pieniędzy ;) '
Przecież rozkład służby zdrowia to też podobno wina UE. Tak, tak na pewno.

Najgorsze że to najprawdopodobniej pomysły Waszyngtonu, oni na rozpadzie UE dużo by zyskali.
Co tu niektórzy przedstawiają to tylko echo ich propagandy. Tak wyjdźmy z UE a Kaczyński zostanie naszym drugim Putniem. Albo inaczej powróćmy tylko do uni gospodarczej chcemy tylko waszych pieniędzy, waszego rynku ale dajcie nam wreszcie spokój naziści, dajcie nam w końcu przejąc władze absolutną.

19.05.2020 3:50 gupol(szukam w OZE)

kurcze ależ wy macie uproszczony obraz rzeczywistości.
widać telewizyjna propaganda jest skuteczna we wciskaniu ludzi w idiotyczne schematy typu

albo jesteś za "UE" albo za "putinem i erdoganem"

przecież nie chodzi o to żeby UE zniszczyć tylko o to żeby była jak najbardziej przyjazna zwykłym ludziom.

żeby nie utrwalać podziału na "stare" i "nowe" kraje UE. żeby było w niej jak najwięcej równości i wolności niezależnie od tego czy mieszkasz w luxemburgu czy w rumuńskich karpatach.
czy chcemy europy wspólnoty narodów czy scentralizowanego super państwa.
to są pytania i dylematy.

swoją drogą to że rumunia i bułgaria są poza strefą shengen uważam za skandal i dowód nierównego traktowania.
a takich przykładów jest więcej. szkoda że dyskusja o UE została sprowadzona w mediach do poziomu rynsztoku i absurdu.

19.05.2020 8:03 pole torsyjne

o świadomość
https://www.youtube.com/watch?v=FViU7TMHHhg

19.05.2020 15:12 Coyote

@GUPOL bo ludzi celowo wpuszcza się w świat czarno-białych klisz . Żrą się miedzy sobą o różnice w swoich bańkach informacyjnych a "panowie i władcy" mogą wtedy robić co chcą . Sprowadź dyskusje w mediach do poziomu rynsztoku i absurdu to masz gwarancje że nie przyniesie nic konstruktywnego . Poza zasłoną dymną do z góry zaplanowanych działań . Większość ludzi nawet jak nie jest durna to jest po prostu leniwa intelektualnie , bądź boi się z tego marazmu wyjść by nie być obiektem ostracyzmu swoich myślących wpojonymi przez media kliszami znajomych

19.05.2020 17:13 UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI

@GUPOL(SZUKAM W OZE)

Nie pisałem że ktoś jest za Putinem czy Erdoganem
W polityce zazwyczaj jest tak że prawdziwe motywacje są inne ot tych podawanych w mediach, propagandowych.
To jak z sadami, pisowi nie o to żeby działy dobrze ale żeby je przejąć.
Tak samo z UE, pisowni chodzi żeby reformować wspólnotę. A porostu o pozwolenie na sanacyjny styl rządzenia.
Wasze wielkie mniemanie o sobie jako niezależnie myślących wielkich intelektualistach niewiele interesuje mnie.
Mam prawo wyrazić swoją opinie.
Równości nie będzie, to ue może reformować Polskę a nie Kaczyński Europę.

19.05.2020 17:46 Zakrecony

@ UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI

Mam nadzieję, że Kaczyński zrobi porządek sądami, bo to co było to była czysta kpina. Tutataj przykład ekologa, który bronił wycinki dębów w wolczynie spalono mu dom a policja i prokuratura miała to głęboko w dupie. Więc nie pitol mi tu o sadach. Tutaj przykład ekologa, który za czasów wspaniałych sędziów był mocno pokrzywdzony.

https://nto.pl/ktos-podpalil-dom-ekologa-z-komorzna-wideo-zdjecia/ar/4640743

Więcej informacji wystarczy wpisać w Google deby Wołczyn.

20.05.2020 3:57 gupol(szukam w OZE)

@ugotują..
"To jak z sadami, pisowi nie o to żeby działy dobrze ale żeby je przejąć."

czyli to samo co za PO. tylko co jak sądy są w rękach PO to jest dobrze a jak w rękach pis to źle?

ty a co to jest wg ciebie "sanacyjny styl rządzenia?

@ "Równości nie będzie, to ue może reformować Polskę a nie Kaczyński Europę"

jeśli reformowanie polski przez ue ma polegać na utrwalaniu modelu parakolonialnego w którym jesteśmy zamknięci w pułapce średniego rozwoju i mamy być dostarczycielem taniej siły roboczej dla bogatszych krajów zachodu i miejscem robienia przekrętów z których kasa idzie do rajów podatkowych to sory ale ja pierdole taką europę.
chociaż w sumie jeśli ten naród składa się z takich "musków" jak ty to w sumie może i byłoby lepiej żeby zajmował się co najwyżej czyszczeniem niemieckich kibli. na nic lepszego nie zasługuje.

20.05.2020 8:58 UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI

Nie powinny być w żadnych rekach po niech będą niezależne, a nie jak teraz że pis wsadza swoich sędziów. By przejąc władze absolutną.

Co to jest sanacja to wpisz sobie co to był obóz Berezie Kartuskiej, ściganie przeciwników politycznych. Trzymanie społeczeństwa za mordę.
Na takich ludziach prawica się wzoruje.

"jeśli reformowanie polski przez ue ma polegać na utrwalaniu modelu parakolonialnego w którym jesteśmy zamknięci w pułapce średniego rozwoju"

Pułapka średniego rozwoju to mit, nie ma czegoś takiego, to pojecie wymyślone przez socjalistów by rozdawać pieniądze na social, zadłużać kraj, zwiększać podatki i pierniczyć głupoty że przez takie działania kraj się szybciej rozwija:
https://www.youtube.com/watch?v=kl4cQ4PsJRw

Polska się rozwija nawet powoli dogania zachód, że ludzie są niecierpliwi i teraz chcieli by być na poziomie Niemiec, to ich problem.

Nie wiem czy muski,
To wy udajecie intelektualistów, a powtarzacie tylko slogany z tvp info, trochę słabo. Slogany za Maowiekckim pułapka średniego rozwoju, model para kolonialny, sędziowie z platformy, lewaki.

20.05.2020 16:19 Zakrecony

@UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI


"To wy udajecie intelektualistów, a powtarzacie tylko slogany z tvp info, trochę słabo. Slogany za Maowiekckim pułapka średniego rozwoju, model para kolonialny, sędziowie z platformy, lewaki"

Nikt nie ogladab tvp info, nikogo nie wyzywa od lewako l

Jednak widzę, że nie ma o czym rozmawiać, skoro obywatel twierdzi, że poprzedni sędziowie byli nie skorumpowany i nie partyjni

20.05.2020 17:03 UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI

Niczego takiego nie napisałem, zawsze znajdą się czarne owce. Nie jest tak jak chcą to przedstawić że wszyscy sędziowie są skorumpowani.

Reforma jest potrzebna ale pis tego nie przeprowadzi im chodzi tylko o przejecie władzy. Gdy pełnia władzy trafi do jednej partii dopiero będzie patologia, ogromne pole do nad użyć wałków. Ci ludzie będą nie do ruszenia, a nie są to moralni idealiści jak się próbują przedstawić. Pis pod tym względem nie jest wcale lepszą partia niż PO, tak jak poprzednicy kradną i zatrudniają po znajomości.

21.05.2020 4:14 gupol(szukam w OZE)

@ugotują...
"Nie powinny być w żadnych rekach po niech będą niezależne,"

haha tobie sie naprawdę musk ugotował. nigdzie nie ma czegoś takiego jak niezależne sądownictwo. ani w ue ani w usa.
widziałeś film "amistad"? hopkins miał tam niezłą kwestię. pokazał roslinę w doniczce i powiedział - sądy są tak niezalezne od polityki jak ta roslina od doniczki.
i taka jest prawda. można sobie co najwyżej wybrać w demokratycznych wyborach od kogo sądy będą zależne. szkoda tylko że ci co wycierają sobie gęby demokracją mają ją gdzieś gdy nie działa po ich myśli.

@
"Co to jest sanacja to wpisz sobie co to był obóz Berezie Kartuskiej, ściganie przeciwników politycznych. Trzymanie społeczeństwa za mordę."

heh wpisz sobie co to był archipelag gułag, stalinizm albo narodowy socjalizm.
weż nie pisz bredni o pisowskiej dyktaturze , zamachach stanu i państwie policyjnym. to jest absurd. lewica zawsze lubiła tworzyć alternatywną rzeczywistosć i robić to o co oskarża prawicę. o prawda jest taka że nikt tak nie trzymał społeczeństwa za mordę jak POstkomuna. i nic dziwnego. w końcu wzorce czerpią z PRLu.
a na zachodzie? terror poprawności politycznej już dawno cenzuruje i trzyma ludzi za mordę.

@"Pułapka średniego rozwoju to mit, nie ma czegoś takiego, "

hehe bo tak mówi jakiś pan Mentzen? który w następnym zdaniu stwierdza że nie podejmie sie uzasadniania że ona nie istnieje;p.
otwórz oczy kolego. świat jest rządzony przez dawne imperia kolonialne które trzymają go za pysk. pozwalają sie rozwijać tylko tym i do tego stopnia który uznają za bezpieczny dla siebie. tak było z niemcami, japonią czy koreą płd. miały to szczęście że dawne potęgi kolonialne potrzebowały sojuszników w zimnej wojnie w kluczowych miejscach świata.
masz choćby tą dyrektywę o pracownikach delegowanych. chodzi tylko o utrzymanie dominacji i władzy nad słabszymi. kraje bogate mogłyby juz dawno zlikwidowac głód i biede na świecie gdyby nie ich obsesja na punkcie dominacji uświęcająca najpodlejsze niesprawiedliwości.

@"To wy udajecie intelektualistów, a powtarzacie tylko slogany z tvp info, trochę słabo. Slogany za Maowiekckim pułapka średniego rozwoju, model para kolonialny, sędziowie z platformy, lewaki."

dobra koleś nie chrzań bo sam lecisz sloganami z tvn24 i polsatu - ściganie przeciwników politycznych, trzymanie społeczęństwa za mordę, podnoszenie podatków, rozdawanie pieniędzy, zadłużanie kraju.itp

24.05.2020 17:14 UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI

Oczywiście ze dla fanatyka jedynej słusznej partii, każda krytyka tego środowiska to bzdury.

Nie było żadnego zakazu wstępu do lasów, niepotrzebnego zarzynania gospodarki,
Nie ma zakazu protestów, Panuje pełna demokracja, prawo i sprawiedliwość.

"widziałeś film "amistad"? hopkins miał tam niezłą kwestię. pokazał roslinę w doniczce i powiedział - sądy są tak niezalezne od polityki jak ta roslina od doniczki."
Urzekła mnie twoją historia.
Znam kilku takich pozwali całą wieś, przegrał i teraz płacze jak to jest źle z sądami. Jaką mam gwarancje że z kim takim nie dyskutuje? Z sadu zazwyczaj jedna strona wychodzi nie zadowolona i z tego biorą się te mity. Że wszyscy sędziowie to skorumpowani komuniści.

"heh wpisz sobie co to był archipelag gułag, stalinizm albo narodowy socjalizm."
Nie czuje się w tych sprawach kompetentny wiec się nie wypowiem. Możesz się spytać o towarzyszy z pisu. Maowieckiego bo to coś mówił o robotniczej myśli socjalistycznej. Zagościcie się czerpiecie pomysły z każdego systemu ale nie przeszkadza wam to wyzywać przeciwników od komunistów.

"o prawda jest taka że nikt tak nie trzymał społeczeństwa za mordę jak POstkomuna. i nic dziwnego. w końcu wzorce czerpią z PRLu.
a na zachodzie? terror poprawności politycznej już dawno cenzuruje i trzyma ludzi za mordę."

To samo dzieje się teraz. Nawet jeszcze gorzej bo obciążenia podatkowe są coraz większe. Zwykły człowiek musi płacić coraz większe podatki. Później rząd chwali jaki to jest dobry i rozdaje tę nie swoje pieniądze przed sami wyborami, przekupuje wyborców. Nawet PO nie było takie wyrachowane nieprawdaż.

"hehe bo tak mówi jakiś pan Mentzen? który w następnym zdaniu stwierdza że nie podejmie sie uzasadniania że ona nie istnieje;p.
otwórz oczy kolego. świat jest rządzony przez dawne imperia kolonialne które trzymają go za pysk. pozwalają sie rozwijać tylko tym i do tego stopnia który uznają za bezpieczny dla siebie. tak było z niemcami, japonią czy koreą płd. miały to szczęście że dawne potęgi kolonialne potrzebowały sojuszników w zimnej wojnie w kluczowych miejscach świata."

I czego to dowodzi? Odkrywasz koło na nowo.
Każde dziecko wie ze jest bieda na świecie . Nie wiesz jak działa świat? Na jednego bogacza musi być kilkunastu biedaków. Żeby polak kupił bluzkę za 2$ ktoś musi mu ją uszyć na drugim końcu świta za 0,2$
Na ziemi brak zasobów by całkowicie zlikwidować biedę.
Polska w porównaniu do krajów 3 świata to bogaty kraj a i tak narzekasz jak to jest nam źle.

Nie chodzi mi o to że nie ma barier w rozwoju.
Odrzucam tylko sposób na wyjście z niej przez zwiększanie popytu wewnętrznego.
Kraje takie jak Japonia, Korea to kraje szalenie produktywne i dlatego są bogate a nie dlatego że ktoś kiedyś rozdawał tam pieniądze za nic.

Piszesz że np. mocarstwa kontrolują rozwój innych krajów zgodzę się ale to dlatego że kontrolując system finansowy na świecie.
Trzeba zwiększać produktywność.

Chodzi o taką politykę jaką prowadza chiny. Czyli najpierw zapieprzamy, zbieramy kapitał i możemy wykupić konkurencje a nie wszystko na odwrót czyli najpierw wydajemy wszystkie pieniądze i hura do przodu.

Polityka rządu do tego nie prowadzi zobacz jaki słaby jest złoty, jak straciła złotówka do dolara przy gigantycznym dodruku.

24.05.2020 18:11 Zakrecony

@UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI

Wiem, że to nie ten portal przepraszam,,, ale jak towarzysz piep..y takie bzdury to grzech nie odpowiedziedz, choc mialem juz nie odpowiadac w tej kwesti

"Później rząd chwali jaki to jest dobry i rozdaje tę nie swoje pieniądze przed sami wyborami, przekupuje wyborców. Nawet PO nie było takie wyrachowane nieprawdaż."

PO nie miało, tych pieniędzy bo mieli w dup.e uszczelnić podatek VAT, ukryci mafie podatkową itd.
Dlaczego bo mieli z tego lewe pieniadze, a nie budżet, nie korzystał ani obywatel.
Mówisz o przekupowaniu, zgoda taka jest polityka.
Tylko, że platforma miała, gdzieś szarego człowieka i za to zapłacili przegrana i teraz z kwitkiem i lamentuje o łamaniu demokracji próbują nieudolnie wrócić do koryta

24.05.2020 19:55 UGOTUJĄ NAM SIE MUSKI

" ale jak towarzysz piep..y"

Proszę się tak do mnie nie zwracać towarzyszu, możesz tak wołać tak do innych towarzyszy nie do mnie ja z komunizmem nie mam nic wspólnego.

"Dlaczego bo mieli z tego lewe pieniadze, a nie budżet, nie korzystał ani obywatel."
Tak tak, a dowody na to jakieś są czy to zwykłe pomówienia? Jakby były na to dowody to już dawno by siedzieli.

"Tylko, że platforma miała, gdzieś szarego człowieka i za to zapłacili przegrana i teraz z kwitkiem i lamentuje o łamaniu demokracji próbują nieudolnie wrócić do koryta"

Proszę mi odpowiedzieć co tak się poprawiło przez ostatnie 4 lata? Że zwykłemu człowiekowi się tak polepszyło?

24.05.2020 21:30 Zakrecony

To nie portal na to ale dobra tu przykład świeżej afery paliwowej

https://www.rp.pl/Przestepczosc/191129231-Afera-paliwowa-384-miliony-strat-i-tylko-piec-aresztow.html

Sad w Białymstoku wprowadził areszt dla wszystkich oskarżonych.
Sąd w Suwałkach odrzucił areszt , dodam tam urzekają tzw." Starzy sędziowie" tu masz przykład jak dużo jest jeszcze do zrobienia w sądach czy w uszczelnieniu podatku.

"Proszę mi odpowiedzieć co tak się poprawiło przez ostatnie 4 lata? Że zwykłemu człowiekowi się tak polepszyło"

Zmniejszył się poziom ubóstwa i wystarczy to sprawdzić w górkach. Mówimy tu o czasach przed covid 2019. Bo ten kryzys wszystko poprzestawial.

25.05.2020 4:31 gupol(szukam w OZE)

@ugotują..
"Oczywiście ze dla fanatyka jedynej słusznej partii, każda krytyka tego środowiska to bzdury."

masz na myśli samego siebie. oczywiście...

@"Nie było żadnego zakazu wstępu do lasów, niepotrzebnego zarzynania gospodarki,
Nie ma zakazu protestów, Panuje pełna demokracja, prawo i sprawiedliwość."

a tu masz na myśli zakazy związane z pandemią covid19. czy uważasz że pis od tak bez powodu wreszcie pokazał swoją totalitarną mordę?;)
jakby nie zrobili nic to by na tvn pieprzyli że rząd ma nas w dupie i nic robi a ty byś powtarzał za nimi to samo. tak źle i tak nie dobrze. więc daruj sobie taką argumentację bo jest absurdalna.

@"Z sadu zazwyczaj jedna strona wychodzi nie zadowolona i z tego biorą się te mity. Że wszyscy sędziowie to skorumpowani komuniści."

szkoda że od 30 lat niby wolnej polski zawsze jedna i ta sama strona wychodzi sądu nie zadowolona.
zobacz aferę reprywatyzacyjną w wawie. jedyną osobą skazaną prawomocnym wyrokiem w tej sprawie był kto? - jan śpiewak. za to że ośmielił się za głośno o tym mówić.
i kto tu jest fanatykiem jedynej słusznej partii?

@"Nawet jeszcze gorzej bo obciążenia podatkowe są coraz większe. Zwykły człowiek musi płacić coraz większe podatki."

co ty pier$#@sz? pokaż no te podwyżki podatków. faktycznie masz musk ugotowany. to POstkomuna podwyższała podatki kilkanaście razy. z VATem włącznie. a jak pis obniżył CIT to jaki był kurwa lament w twoich mediach. już trzaskoski płakał że warszawa zbankrutuje przez to.

@" Później rząd chwali jaki to jest dobry i rozdaje tę nie swoje pieniądze przed sami wyborami, przekupuje wyborców."
kuźwa skoro wolisz żeby te pieniądze trafiały do mafii za granicę lub nielicznych oligarchów zamiast do najbiedniejszych ludzi w tym kraju i pobudzały miejscową ekonomie to znaczy że jesteś prawdziwym cynicznym sukinsynem i faktycznie nie mamy o czym rozmawiać.

no a PO rzeczywiscie nie było wyrachowane. PO tylko okradało zwykłych ludzi z ciężko zarobionej kasy i straszyło pisem. strach przed pisem zapewniał jej władzę i poczucie całkowitej bezkarności. podziwiam genialny cynizm tego modelu rządzenia a zarazem sie nim brzydzę i uważam ten okres za jeden z najmroczniejszych w histori tego nieszczęsnego kraju.

@"Na ziemi brak zasobów by całkowicie zlikwidować biedę."

to jest bzdura! to własnie przez takie myślenie ludzie tolerują najpodlejsze niesprawiedliwości i wierzą że nic sie nie da zrobić. kto korzysta na takich idiotycznych przekonaniach? garstka plutokratów i banksterów. bo napewno nie pożyteczni idioci twojego pokroju którzy w takie bzdury wierzą.

@"Nie chodzi mi o to że nie ma barier w rozwoju.
Odrzucam tylko sposób na wyjście z niej przez zwiększanie popytu wewnętrznego.
Kraje takie jak Japonia, Korea to kraje szalenie produktywne i dlatego są bogate a nie dlatego że ktoś kiedyś rozdawał tam pieniądze za nic.
Trzeba zwiększać produktywność."

a na ch@j ci produktywność jeśli nie ty korzystasz z jej owoców? bo np twój rząd zgodził się na niekorzystne umowy handlowe. choćbyś produkował 24 h na dobę pozostaniesz biedakiem. japonia i korea płd byłyby dziś na poziomie kambodży i filipin gdyby USA nie zapewniły im po wojnie korzystnego otoczenia prawno-ekonomicznego.

@"Chodzi o taką politykę jaką prowadza chiny."

heh chyba masz nieaktualne dane. no własnie chiny prowadzą taka politykę. kończa z pracą za grosze dla zachodnich korporacji i chcą się oprzeć na zwiększaniu popytu wewnętrznego. jak na średnio rozwinięty kraj przystało.

@"Polityka rządu do tego nie prowadzi zobacz jaki słaby jest złoty, jak straciła złotówka do dolara przy gigantycznym dodruku."

kużwa człowieku nie manipuluj.
złotówka osłabła w marcu tego roku bo giełdy spanikowały od koronawirusa a ty chcesz mi wmówić że to "wina" złej polityki rządu. gdyby tak było to taka sytuacja miałaby miejsce od 2016 r.
a dodruk jeszcze sie nawet nie zaczął. budżet był zrównoważony więc nie pierdziel o zadłużaniu państwa.

@" ja z komunizmem nie mam nic wspólnego."

giertych, wałęsa i niesiołowski też tak mówili a potem wyszło kim są naprawdę;p.


@"Tak tak, a dowody na to jakieś są czy to zwykłe pomówienia? Jakby były na to dowody to już dawno by siedzieli"

najlepszym dowodem jest to że deficyt budżetowy spadł niemal do zera mimo miliardowych wydatków na 500+ i obnizki podatków. podczas gdy za PO deficyt ciagle rósł mimo braku świadczeń, podniesienia wieku emerytalnego, podatków oraz zagrabienia połowy środków z OFE. zacznij myśleć pustaku.

a co do siedzenia za kradzież to nic z tego. jest takie powiedzenie. ukradnij parę tysięcy - pójdziesz do wiezięnia, ukradnij parę milionów - zostaniesz królem.
otóż ci ludzie ukradli nie miliony a miliardy. sa poza zasięgiem każdej władzy. zwłaszcza że podzielili się kasą z kolegami na zachodzie i na wschodzie. teraz bronią ich niemcy, bruksela, komisja europejska, nawet moskwa.
czytając to co piszesz naprawdę przykro patrzeć na to jak nisko upadł ten naród, ciągle jest w nim tylu pożytecznych idiotów.

@"Proszę mi odpowiedzieć co tak się poprawiło przez ostatnie 4 lata? Że zwykłemu człowiekowi się tak polepszyło?"

moja siostra ma 4 dzieci. za PO nie mogła zawiązać końca z końcem mimo że ma wyższe wykształcenie, żadna patologia.
pożyczyła ode mnie łącznie 10 tys PLN za PO. w zeszłym roku oddała całą sumę.
mało? może dla takich kretynów jak ty.

25.05.2020 6:40 Zakrecony

@ Ugotuja mi muszki

Jeszcze jedno te kwiczenie UE, że w Polsce lamia demokracje to nic innego jak zabranie świniom dojnego koryta. Przez to te poruszenie o łamaniu demokracji.

Francja , Niemcy czy hiszpania, tam leeje palami demonstrantów, ale to w Polsce jest łamanie zasad demokracji.

Zapomniałem demokracja jest lamana, tylko wtedy kiedy nie pasuje osobom, które przegrały i tobie towarzyszu.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

 • Polecane materiały
  Portal "Ziemia na rozdrożu" powstał w 2008 roku. Opublikowaliśmy tysiące artykułów, materiałów medialnych, książki i komiksy. W tej sekcji znajdziesz linki do różnych ciekawych materiałów.Polecane książki(...)

  więcej »

 • Świat na Rozdrożu - wykresy
  "Świat na rozdrożu" przedstawia powiązania między systemem finansowo-gospodarczym, zużyciem energii i zasobów oraz podlegającym coraz większej presji środowiskiem. Pokazuje, jak kształtują się i zmieniają powoln(...)

  więcej »

 • Przewodnik do sceptycyzmu globalnego ocieplenia
  Sceptycyzm naukowy jest zdrowy.  Właściwie to nauka z natury jest sceptyczna. Prawdziwy sceptycyzm oznacza rozważenie całości dowodów przed wyciągnięciem wniosków. Jeśli przyjrzymy się bliżej argumentom wyr(...)

  więcej »

 • Źródła informacji o klimacie
  Adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie. Satelitarne pomiary temperaturyRemote Sensi(...)

  więcej »

 • Marcin Popkiewicz w mediach
  "O co chodzi"TEDx - Czy globalne ocieplenie jest faktem?, maj 2017 Klimatyczne fakty i mi(...)

  więcej »

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto