Gdy jesteś w dziurze przestań kopać. Chińska zmiana priorytetów: czas na Ekocywilizację

Wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA mocno nadwyrężył wiarę wielu osób w sens klimatycznego porozumienia paryskiego. Wsparcie przyszło jednak z najmniej spodziewanej strony.

  „Jest tylko jedna Ziemia w kosmosie i my, ludzie, mamy tylko jeden dom”.

Xi Jinping.

Insynuacje Donalda Trumpa, jakoby globalne ocieplenie było „oszustwem wymyślonym przez Chińczyków” spotkały się ze zdecydowanymi reakcjami chińskich przywódców. Prezydent Chin Xi Jinping publicznie określił porozumienie paryskie jako „kamień milowy w historii polityki klimatycznej”, dodając, że „musimy chronić poczynione starania [w kierunku zmniejszenia emisji] przed zepchnięciem ich z torów. […] Nie możemy wyczerpać wszystkich zasobów przekazanych nam przez przeszłe pokolenia i nie zostawić nic naszym dzieciom [...]”. Wiceminister Spraw Zagranicznych Chin, Liu Zhenmin, podczas COP 2016 w Marrakeszu zwrócił także uwagę, że negocjacje dotyczące zatrzymania globalnego ocieplenia zostały zainicjowane przez IPCC przy wsparciu republikańskich administracji Reagana i Busha seniora, oraz że Chiny będą kontynuować walkę o ograniczenie emisji „w każdych okolicznościach”.

Jest to jasny sygnał, że Chiny nie będą oglądać się w swoich działaniach na USA i chętnie przejmą pałeczkę lidera, chociażby w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Oczywiście można uznać, że to „tylko” deklaracje. A te są wypadkową własnych poglądów polityków, tego, co chciałoby usłyszeć od nich społeczeństwo i krajowe elity oraz tego, jaki komunikat chcą przekazać władzom innych krajów. Jednak w przypadku Chin te oświadczenia nie są puste, lecz podparte konkretnymi, choć mało znanymi poza granicami Państwa Środka, działaniami.

„Piękne Chiny” „z błękitnym niebem, zieloną roślinnością i czystymi rzekami”

Już w latach 80. XX wieku Chiny zaczęły kształtować ramy działań chroniących środowisko, a w latach 90. wskazały zrównoważony rozwój jako państwową strategię. We wdrożeniu jego zasad pomóc miały zaproponowane przez rząd na początku XXI wieku „Naukowe Perspektywy Rozwoju” (“Scientific Outlook on Development”), zorientowane na dobrobyt ludzi budowany z poszanowaniem zasobów naturalnych. Od kilkunastu lat tworzone są programy naprawcze i ochronne, wspierane są inwestycje w odnawialne źródła energii, zmieniane jest prawo, ogranicza się emisje zanieczyszczeń, zużycie energii i wody, dba o poprawę jakości środowiska. Wszystko to jest częścią nowego, „chińskiego snu”. O ile „amerykański sen” miał tworzyć naród wolnych bogaczy, to jego chiński odpowiednik ma odnowić społeczeństwo, tak aby podstawową wartością było poszanowanie Ziemi. Rozwój natomiast ma łączyć w równym stopniu aspekty ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, polityczne oraz kulturowe i być „innowacyjny, harmonijny, 'zielony', otwarty oraz współdzielony”. Wszystko to ma stać się zrębem nowej cywilizacji - „ekocywilizacji”.

Ilustracja 2. Cele eko-cywilizacji wskazane przez Radę Państwa w 2015 r. Źródło.

Za tymi planami poszły konkretne działania. Od lat 90. chiński rząd pracuje nad ustanowieniem płatności za usługi ekosystemów wdrażając pilotażowe programy, w tym największy - Program Przekształcania Zboczy (Sloping Land Conversion Programme). Objął on 24 miliony ha, a jego budżet wyniósł ok. 50 miliardów dolarów, wypłaconych głównie rolnikom w celu zalesienia terenów rolnych i nieużytków na zboczach o nachyleniu powyżej 25o. Program, oprócz korzyści środowiskowych, przyniósł także poprawę sytuacji ekonomicznej lokalnej ludności, która w dużej części przestawiła się z uprawy zbóż na uprawę drzew owocowych i orzechowych. Podobne były zyski z jednego z największych na świecie działania rewitalizacyjnego – odtworzenia szaty roślinnej Wyżyny Lessowej. Działaniami objęto 4 mln ha i pomogły one ograniczyć ilość osadów spływających do Żółtej Rzeki o 100 mln ton rocznie. Ta realizacja była jedną z 6 przeprowadzonych w tamtych czasach w ramach zalesiania kraju, które objęło 76 mln ha przy koszcie około 100 mld dolarów. Działania ochronne podejmowane w Chinach pozwoliły także na przeklasyfikowanie w Czerwonej Księdze ICUN ikony chińskiej przyrody – pandy wielkiej, wraz z 40 innymi gatunkami ssaków – ze statusu gatunku zagrożonego („endangered”) na status gatunku narażonego („vulnerable”). O tym, że polityka państwa staje się coraz bardziej „prośrodowiskowa” świadczy chociażby niedawny sukces chińskich aktywistów, dzięki którym zrezygnowano z budowy serii hydroelektrowni na ostatniej swobodnie płynącej rzece Chin – Nujiang. Ministerstwo Zdrowia, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczanie wód przez hodowle zwierząt, nie wahało się natomiast zmienić zaleceń dietetycznych w celu obniżenia spożycia mięsa. Nowe Prawo Ochrony Środowiska obowiązujące od stycznia 2015 roku zwiększa odpowiedzialność rządu oraz firm za utrzymanie i poprawę stanu środowiska, a także umożliwia podział terytorium kraju na „obszary funkcyjne”. Część z nich – najcenniejsza przyrodniczo – zostanie wyłączona z jakiegokolwiek użytkowania (np. w prowincji Jiangsu będzie to ponad 20% terytorium).

Inwestycje w odnawialne źródła energii

Także przemysł ulega znaczącym przekształceniom. W latach 2011-2014 Chiny obniżyły zdolności produkcyjne np.: stali o 155 mln ton, a cementu o ponad 600 mln ton. W 3 regionach przemysłowych zakazano w 2013 roku budowy nowych elektrowni węglowych, a na początku 2017 rząd ogłosił zawieszenie 100 takich projektów. W kolejnych planach 5-letnich Chiny stawiają sobie coraz ambitniejsze cele dotyczące ograniczania emisji i zużycia energii, a także poprawy jakości wody oraz powietrza. Od 2012 do 2014 r. rząd wydał 1,41 mld dolarów na 3911 projekty oszczędzające energię, a do końca 2014 roku skonstruowano w miastach 10,5 mld m kw. energooszczędnych budynków (ok. 38% budynków mieszkalnych), oszczędzając ekwiwalent 100 mln ton węgla rocznie. Dzienna zdolność do oczyszczania ścieków miejskich wzrosła w latach 2005-2015 z 52 mln ton do 175 mln ton, dzięki czemu Chiny stały się jednym z liderów w tej dziedzinie. Dodatkowo pod koniec 2016 roku rząd uchwalił podatek „na ochronę środowiska”, którego celem jest wymuszenie na przedsiębiorcach ograniczenia emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń, a w latach 2007-2015 wdrożono pilotażowy program obowiązkowego ubezpieczenia od zanieczyszczania, który objął ponad 45 000 firm.

Ilustracja 4. Chińskie inwestycje w kontrolę zanieczyszczeń. Źródło.

Kluczową gałęzią chińskiej gospodarki staje przemysł związany z odnawialnymi źródłami energii - przykładowo w 2015 roku Chiny wraz z Tajwanem miały 67% udział w rynku w produkcji paneli fotowoltaicznych. W państwie rośnie także moc instalacji OZE. W 2014 roku podłączono do sieci 95,81 GW energii wiatrowej (90-krotny wzrost od 2005 r.) i 28,05 GW energii słonecznej GW (400-krotny wzrost od 2005 r.), a prognozy na rok 2020 podają, że będzie to odpowiednio 200 GW i 100 GW. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje, że Chiny zainstalują w latach 2015-2021 36% światowych mocy hydroelektrowni, 40% wiatrowych i 36% solarnych. Chcą także stać się liderem, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w OZE. W centrum ich zainteresowania znajduje się m.in. Ameryka Łacińska i Azja – w 2015 roku Chińczycy ulokowali w projektach OZE poza granicami państwa 102,9 mld dolarów, natomiast na rynku krajowym do roku 2020 planują zainwestować 360 mld dolarów, dzięki czemu powstanie 13 mln nowych miejsc pracy.

Ilustracja 5. Wysokość inwestycji w OZE Chin i EU. Źródło

Klimatyczne ambicje

Sektor odnawialnych źródeł energii to nie tylko korzyści gospodarcze, ale także element walki z globalnym ociepleniem. W roku 2014, w którym skumulowane emisje CO2 na jednostkę PKB spadły o 33,8% w stosunku do 2005, Chiny uruchomiły Narodowy Plan dotyczący Zmiany Klimatu z celami i zadaniami do 2020 roku. Chcą, aby w 2020 roku ilość wypuszczanego do atmosfery dwutlenku węgla uległa obniżeniu o 40-45% w stosunku do roku 2005 (w relacji do PKB). W dokumencie przedstawionym w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmiany Klimatu Chiny określiły rok 2030 jako moment szczytu emisji gazów cieplarnianych, ale wielu komentatorów uważa, że nastąpi to wcześniej, np.: Hanna Fekete z niezależnego, niemieckiego think tanku New Climate Institute podaje maksymalnie 2025, podobnie jak Fergus Green i Nicholas Stern. 2015 był pierwszym rokiem w ciągu ostatnich 15 lat, gdy ilość CO2 wyemitowanego w Chinach zmalała. Następuje także niewielki, ale zauważalny spadek popytu na węgiel. Według obliczeń IEA szczyt zużycia tego surowca w Chinach przypadł najprawdopodobniej już w 2013 roku – od trzech lat ilość spalanego w Chinach węgla konsekwentnie spada.

Oczywiście pojawiają się głosy wskazujące, że chociażby sposób wyliczania celów emisyjnych jest mało miarodajny, gdyż bezwzględna ilość CO2 wypuszczonego do atmosfery będzie zależała od tempa wzrostu gospodarki. Tym samym Chiny długo jeszcze mogą dzierżyć palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o produkcję gazów cieplarnianych. Jednak wszystko wskazuje na to, że po dekadach błyskawicznego wzrostu gospodarczego Chiny nie chcą popaść w pułapkę podobną do tej, która więzi kraje Zachodu. Duży wysiłek wkładają w to, aby do 2020 roku wartości „ekocywilizacji” stały się dominującym trendem kulturowym, a gospodarka stawała się cyrkularna i niskoemisyjna. Być może jest to także element gry politycznej – innowacje w zakresie „zielonych” technologii mogłyby być źródłem wpływów i konkurencyjności. Chiny planują także szeroko zakrojoną współpracę z innymi rządami w budowaniu „ekocywilizacji”, co pozwoliłoby państwom rozwijającym się na uniknięcie tradycyjnej, uzależniającej ścieżki i przyczyniłoby się do budowania światowego bezpieczeństwa ekologicznego. Jeśli USA ograniczą finansowanie dla krajów rozwijających się, może okazać się, że tę lukę wypełnią Chiny z alternatywną wizją rozwoju. „Amerykański sen” zostanie zastąpiony „chińskim”. Główny negocjator Chin ds. klimatu uważa także, że „aktywne wzięcie udziału w przeciwdziałaniu zmianie klimatu poprawi międzynarodowy wizerunek Chin i pozwoli Chinom zająć wyższą pozycję moralną”. Wszystko wskazuje na to, że wyśmiewanie ambicji klimatycznych Unii Europejskiej, podpierane twierdzeniem, że „Chin to nic nie obchodzi” jest już od dawna oparte na nieaktualnych przesłankach. Nie bez powodu bowiem, chiński raport dla UN z 2016 roku nosi tytuł „Zieleń to złoto”.

Chiny są obecnie największym trucicielem planety, jednak zdają sobie z tego sprawę i podejmują działania mające na celu poprawę sytuacji. Zaś spojrzenie na niezbędny kierunek działań charakterystyczne dla chińskich polityków ograniczających emisje, poprawiających efektywność wykorzystania energii i wody, rozwijających budownictwo energooszczędne i odnawialne źródła energii oraz dążącymi do jak najszybszego odchodzenia od węgla chętnie zobaczylibyśmy też wreszcie i u polskich polityków.

Anna Sierpińska

Komentarze

16.03.2017 16:13 WJ

@AUTORKA
Dziękuję.
Żyjąc w Polsce tak bardzo potrzebowałam "czegoś z nadzieją", bo nasi politycy swoimi działaniami "proekologicznymi" wyrobili mi odruch obronny- " zawsze może być gorzej"...
Jeśli w Chinach może "być lepiej" , to wszystko jest możliwe :)

16.03.2017 17:26 Mariusz

Jeśliby mówic o konkretach to:
/ Kontrola emisji zanieczyszczeń działa tam tak że kontrolerzy łapią głównie osoby co rozpaliły sobie grila. Do wielkich emitujących ogromne ilości zanieczyszczeń zakładów nawet nie zaglądają.
/ Większośc ciężarówek nie ma katalizatorów i są one jednym z najważniejszych źródeł zanieczyszczeń w miastach. Policja doskonale o tym wie ale nikt nikogo nie zatrzymuje i nie wymaga założenia katalizatora, który w sumie jest tani jak na obroty tych firm.

Czyli moznaby sporo zrobić małym kosztem. Ale pewnie zrobią to co w UE czyli niewiele ogromnym kosztem

16.03.2017 17:38 Nowicjusz

Bardziej przychylam się do stanowiska Mariusza niż WJ. Jeżeli jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle?

16.03.2017 17:58 Ans

@Mariusz
Oczywiście, że nie jest różowo. Trudno oczekiwać, że przestawią się z dnia na dzień na inną rzeczywistość.
Ale mają przynajmniej jakąś wizje, więc wiadomo co robić. W sumie w Polsce też mają wizję - powrót do XIX wieku ;-).
No i moim zdaniem ważne jest to też z powodów powiedźmy PR-owych. Tak naprawdę do tej pory poza narracją neoliberalną właściwie nic innego nie było...

16.03.2017 20:04 WJ

Wcale nie uważam, że w Chinach jest "różowo", jednak treść artykułu jest dla mnie przeciwwagą dla informacji z krajowego sektora energetycznego i ministerstwa środowiska naturalnego, które mnie przytłaczają.

17.03.2017 2:58 gupol(szukam w OZE)

@ans
"Ale mają przynajmniej jakąś wizje, więc wiadomo co robić."

ich wizja to założyć filtry na kominach fabryk i katalizatory w samochodach. (kiedyś. za kilka lat jak już nie da się żyć.) czyli to co w europie zrobiono dekady temu.

17.03.2017 6:05 mad_bobul

Hmmmm....

Czytam, czytam i przychodzi mi do głowy tylko, jak różne interpretacje mogą mieć różne czyny / zdarzenia.

Ja tutaj nieśmiało tylko w kwestii zalesienia się wypowiem ;). Otóż z powyższego artykułu bije po oczach jedno wielkie pasmo sukcesów. Po prostu jakby Partia zamówiła ten tekst :D. To oczywiście żart, ale optymizmu w tym mnóstwo.

Jakiś rok temu trafiłem na bardzo ciekawy artykuł dotyczący właśnie zalesiania, które zaczęło się pod koniec lat 70-tych XX wieku. Artykuł spodobał mi się na tyle, że go przetłumaczyłem i wrzuciłem na swój blog dla znajomych. Z dużą ilością dodatkowych, moich subiektywnych komentarzy.

Jak ktoś, chce może przeczytać:
https://historyjkiwmojejbani.wordpress.com/2016/04/27/o-chinach-lesie-systemach-zlozonych-i-ministrze-szyszko/

Jak ktoś woli oryginał, tutaj link:
http://globalriskinsights.com/2016/02/chinas-growing-deserts-a-major-political-risk/

Aha, nie traktujcie tego proszę jako jakiejś autoreklamy. Generalnie tematyka bloga nie jest ekologiczna, chociaż dużo tematów ociera się o ekologię. Blog jest raczej bardzo osobisty i nie skierowany na szerokie wody :D.

Komentarze denialistów, faszystów, itp. wycinam na wejściu, bo nie chcę tracić czasu na puste przepychanki.

17.03.2017 11:49 Mariusz

Mi tylko chodzi o to, że oni maja wszystkie przepisy nakazujące posiadanie ciężarówkom katalizatorów i wszystkie mechanizmy egzekwowania tychże przepisów. Wszyscy wiedza co maja robić a i tak nic sie nie dzieje. Znaczy się na papierze wygląda wszystko spoko każda ciężarówka ma katalizator....

A realia sa takie że kraj zdolny zbudowac coś takiego
https://www.youtube.com/watch?v=NVZy28nnFTA&t=18s
nie da rady uporac się z głupimi katalizatorami

17.03.2017 12:10 Kloszard

Mimo, że deklaracje nic nie kosztują, kibicuję Chinom z całego serca.

17.03.2017 13:27 Ans

@Gupol
Chyba nie tylko tyle ;-). Zajrzyj do raportu "Green is gold".

@Mad_Bobul
Oczywiste, że artykuł jest stronniczy. O tym, jakie Chiny są złe i generalnie "be" masz tysiące tekstów. Natomiast o drugiej stronie medalu mało gdzie przeczytasz (poza chińskimi stronami ;-)). Nawet nie wiemy jak mało wiemy ;-). Ostatnio szukając jakiś informacji natknęłam się na film Greenpeace'u z Rosji odnośnie prac renaturyzacyjnych, które robią. Pomyślałam sobie, ale zaraz? Czy Rosja nie miała wszystkich NGOsów zagranicznych wywalić z kraju? Otworzyłam więc stronę rosyjskiego Greenpeace'u i proszę - działa w najlepsze. Co więcej, parę miesięcy temu otworzyli 2 oddział w St. Petersburgu. W rozmowie z Rosjaninem, znajomym mojego przyjaciela, zostałam wyśmiana. Powiedział, że tak jak teraz, to nigdy ludzie nie mieli tak dużo luzu w Rosji. Więc jak widać prawda jak zwykle nie jest jedna ;-).

Nie jestem zaskoczona absolutnie porażką Chin jeśli chodzi o zalesianie. Myślę, że jest wiele miejsc, gdzie ponieśli porażki. Jestem w stanie np.: wyobrazić sobie jaką mają masakrę związaną z tym, że większość rzek jest pogrodzona, a prace hydrotechniczne nie okazują się lekiem na zło.
Czemu tak się dzieje, skoro wiedza dotycząca pewnych tematów jest dostępna? Może z tego, o czym piszesz na blogu – z niedoceniania/nierozumienia złożoności systemów ;-).
BTW Han to główna, dominująca w wielu obszarach, grupa etniczna Chin.

@Mariusz
No tak, masz rację, to mocno słabe. Mnie jednak chińska narracja trochę podbudowuje, bo obecnie trudno znaleźć jakieś skrawki optymizmu.

17.03.2017 15:14 observer

Brakuje mi w tym artykule pokazania na początku kontekstu: zdewastowane Chiny, katastrofa ekologiczna, smog, zanieczyszczenie powietrza, gleby, środowiska, itd. itp. Czyli jedna wielka degrengolada.

W tym wszystkim Chiny coś tam próbują robić. I tutaj dopiero treść artykułu.


A tak a propos - pszczoły już sobie odrodzili, czy dalej zapylają ręcznie?

17.03.2017 16:45 WJ

@MAD_BOBUL
Dzięki artykułowi mam coś pozytywniejszego niż jego krzepiące przesłanie :)
Odkryłam Twoją kolejną "odsłonę", spójną z komentarzami :)
Cieszę się, że Ludzie o takiej percepcji istnieją. To jest nadziejne!

17.03.2017 19:18 Rafał

MAD_BOBUL napisał: "Komentarze denialistów, faszystów, itp. wycinam na wejściu, bo nie chcę tracić czasu na puste przepychanki"

Matko Boska Marksistowska jakich ty faszystów wycinasz?
Ty widziałeś w ogóle na oczy faszystę?
Może każdy kto ma odmienne zdanie od ciebie jest faszystą? No bo w dobie jewrokołchozowej politpoprawności zdanie musi być jedno, tak?

17.03.2017 19:49 mad_bobul

@WJ
Dzięki za dobre słowa, ale je niestety nie mam aż tyle nadziei, a raczej mam jej bardzo mało. Ostatnio jestem zafascynowany "konstrukcją wewnętrzną" człowieka - świadomość, samooszukiwanie, tematyka wolnej woli, itp. Temat ogromnie ciekawy, ale im głębiej wchodzę, tym bardziej nabieram pewności, że nasz problem jest niestety zakodowany w naszych głowach "hardware-owo".

@RAFAŁ
Np. takich, którzy chcą brać karabiny i strzelać do uchodźców. Faszysta to stan umysłu, nie mundur.

17.03.2017 20:54 WJ

@MAD_BOBUL

"Dzięki za dobre słowa, ale je niestety nie mam aż tyle nadziei, a raczej mam jej bardzo mało"

Chwytam się każdego pozytywnego bodźca... a niestety, te skuteczne są nie do kupienia ;)
Staram się unikać smęcenia , ale sam wiesz co oznacza postępująca świadomość kierujących nami "mechanizmów".
Proces pozbywania się złudzeń... Bolesne, ale i dające ulgę.
Mam nadzieję, że zyskuję na intensywności pewnych doznań, choć pozbawiłam się uczucia euforii.
Mój sukces stanowi, że jeszcze daję radę widząc jak codziennie niszczymy to co dla mnie w Świecie najpiękniejsze.

Dzisiaj u mnie pada. W lesie ściółka pachnie wiosennie, nie ma Ludzi (nie lubią deszczu :))
Powietrze takie jak być powinno. Śmieci nie widziałam, bo ciemno, więc nie musiałam się schylać i pamiętać o głupocie bliźnich ;)

17.03.2017 20:57 Kloszard

Trzeba zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. W Chinach rząd w przeciwieństwie do krajów kultury zachodniej raczej wsłuchuje się w głos swoich ekspertów i naukowców. Decyzje tam się podejmuje opierając się na realistycznych przesłankach, bez ideologicznych klapek na oczach. Degradacja środowiska w Chinach jest prostą konsekwencją świadomych decyzji podjętych w ubiegłym wieku. Rząd założył, że najważniejszym celem jest wyciągnięcie setek milionów ludzi z biedy. I w dużej mierze im się to udało, kosztem niestety środowiska. Teraz widzą, że muszą coś z tym zrobić, bo poziom zanieczyszczeń groził niepokojami społecznymi. No cóż, lepiej późno niż wcale.

18.03.2017 8:15 Krychu

Mad bobul- jak uchodźcy będę chcieli mi okraść magazyn żywności, którym żywię rodzinne a ja wezmę karabin i ich wystrzelam
. Tez będę faszystą, nazista czy nacjonalistów ( pewnie nawet nie rozrozniasz tych pojec) ?

18.03.2017 11:17 Ans

@Krychu
Będziesz mordercą - wielokrotnym.

18.03.2017 11:22 mad_bobul

@KRYCHU

Tak. Masz rację - nie rozróżniam tych pojęć.
Jestem tępy i głupi.

Dlatego nie marnuj już więcej swojego cennego czasu na dyskusje z kimś takim jak ja.

18.03.2017 12:59 Krychu

Mad bobul - myślisz, ze ta ironia mnie urazisz? Grubo się mylisz moj tolerancyjny lewaczku.

ANS- Wolę być morderca a nie ofiara.

18.03.2017 13:25 Rafał

@Krzychu : Popatrz jaką dostałeś odpowiedź od "ANS"
który napisał że jakbyś chciał bronić własnej rodziny to będziesz mordercą i to wielokrotnym.

To typowy przykład prania mózgu, kompletny brak ciągłości kulturowej, już wtłoczyli mu do umysłu lewackie brednie. On by stał i przyglądał się a potem pewnie jeszcze przeprosił że jest biały i się urodził.
Przykre i straszne do czego doszło, obrona własnej rodziny to faszyzm. To co dotychczas było moralnym obowiązkiem każdego człowieka staje się w myśl lewackiej neokomuny faszystowskim odchyleniem.

18.03.2017 15:03 Coyote

@Krychu najważniejsze że obronisz siebie i swoją rodzinę .
Po drugie będziesz mieć dużo roboty szpadlem .

18.03.2017 15:29 Ans

@Rafał
A jak nazwać człowieka, który zabija innego? Zastanów się, kto ma przeprany mózg.
Jasne, nazywajmy morderców "obrońcami", kradzież "delokacją własności", gwałt "ostrym seksem". I wycierajmy sobie usta "ciągłością kulturową". Faktycznie, mord i gwałt niewątpliwie są naszym najstarszym dziedzictwem kulturowym.

18.03.2017 15:59 zbig001

Co tu się wyprawia???

Strzela się do najeźdźcy, lub podczas obrony przed atakiem bandytów a nie do bezbronnych ofiar najazdów, czy innych katastrof dziejowych.
Ostatecznie, w skrajnej sytuacji przestrzelił bym nogę nachalnemu wyłudzaczowi zasiłków (gdybym był pewny tożsamości takiego).
Określenie "uchodźca" zakłada kogoś kto poniósł niezawinioną krzywdę, stracił bliskich, dorobek życia, cierpi fizycznie i psychicznie, potrzebuje minimum pomocy, albo chociaż żeby nie żerować na jego krzywdzie.
Można takim pomóc mniej lub bardziej, albo zupełnie przegnać precz, albo napaść i okraść z resztek dobytku rannych czy chorych.

Mad_Bobul, napadających na prawdziwych uchodźców absolutnie nie nazwał bym faszystami, z których wielu postępowało honorowo na ostatniej wojnie. Lepszym określeniem była by mierzwa albo podludzie.

18.03.2017 17:03 observer

@Krychu
"Mad bobul- jak uchodźcy będę chcieli mi okraść magazyn żywności, którym żywię rodzinne a ja wezmę karabin i ich wystrzelam"

A jak [tutaj sobie wstaw coś, np. sąsiedzi] będą palić w piecu śmieciami zanieczyszczając rakotwórczymi związkami powietrze, którym oddychają moje dzieci a ja wezmę karabin i [tutaj wstaw, np. sąsiadów] i ich wystrzelam, to ..... (?)


A jak [sąsiad - możesz wstawić też coś innego] odpali na swoim podwórku SUV-a emitującego CO2, które przyczynia się do fali upałów a ja wezmę karabin i go zastrzelę to ..... (?)

Ustawiasz się w roli obrońcy, podobnie, jak faszyści ustawiali się w roli obrońcy, gdy budując obozy koncentracyjne bronili ludzkość przed tymi, których eksterminowali.

18.03.2017 18:17 Krychu

Observer- mi chodziło o bezpośrednie zagrożenie życia.

Zbig001- jak nie zrozumiałeś to nie komentuj.

ANS- czy ludźmi mozna można nazwać mezczyzn, którzy w grupie napada na kobiety.

Czy ludźmi można nazwać tych co przyjechali gwalcic krasc.

Chyba według Ciebie tak i należy jeszcze dam im noż i swoja głowę aby mi ja ościele

Lewacki paranoja

18.03.2017 21:45 Rafał

Myślę że tu chodzi o pewną wadę umysłową podobną do daltonizmu czyli problemu z rozróżnianiem kolorów.
Tylko w tym przypadku jest to z góry zakładanie dobrych intencji drugiego człowieka. Mówiąc wprost: lewak patrzy przez różowe okulary.
On nie przewiduje że masa ludzi pochodzących z innej kultury prędzej czy później ją mu narzuci.
Gdyby oni się asymilowali nie było by problemu ale wiemy że jest inaczej.
Pytaniem pozostaje co to jest za kultura. Islam jak wiadomo brzydzi się demokracją oni tego słowa nie rozumieją, wszystko jest podporządkowane religii.
Paradoksem jest to, że lewak ateista stoi po ich stronie.
Sposób działania lewactwa to: zniszczenie własnej religii, kultury, tradycji, rodziny. W niszczeniu są świetni , przykład Francji gdzie kościoły przerabia się na dyskoteki. Tylko czy są w stanie coś zaproponować? Może o to im chodzi. Feministki szykujcie burki.

19.03.2017 0:20 Kloszard

Artykuł o Chinach, a komentarze o uchodźcach. Nie od dziś wiadomo, że mainstreamowa doktryna islamu ma charakter faszystowski i totalitarny. Jest ona skrajnie antyliberalna, antyintelektualna, wybitnie nietolerancyjna, bigoteryjna oraz kłóci się z elementarnymi zasadami humanizmu i etyki. O ile multikulturalizm jest z reguły zjawiskiem pozytywnym, to ponosi sromotną porażkę w zderzeniu z islamem. Wojujący islam jest wielkim zagrożeniem dla planety. To w dużej mierze dzięki niemu mamy kryzys w UE, brexit i Trumpa. Izolacjonizm i powrót do zamkniętych państw narodowych z wojującymi nacjonalizmami bardzo utrudni rozwiązywanie globalnych problemów środowiskowych, wymagających współpracy i zaufania.

19.03.2017 9:42 pole torsyjne

tylko izolacjonizm jest warunkiem trwania kultury inna sprawa czy izolowanie się jakiegoś narodu jest możliwe kiedy juz stworzono cały system globalnej komunikacji.
multikulturalizm to jakby oksymoron
no bo kiedy weźmie się farby z tornistra pierwszoklasisty i zmiesza wszystkie kolory wyjdzie z tego g... no nie kolor. można też popróbować z plasteliną.
zamknięte państwa to większa samowystarczalność mniejszy transport towarów i przemieszczanie się ludzi co za tym idzie mniejsze zużycie surowców i energii również na budowanie infrastruktury i urządzeń do transportu. większy związek człowieka z jego najbliższym otoczeniem większa dbałość o nie i poczucie przynależności, ogólnie lokalność= kulturalność

19.03.2017 10:36 ludomir

Anglię zalała fala morderców, gwałcicieli, pijaków i złodziei z katolickiej Polski. Dlatego z zrozumieniem odnoszę się do informacji, że tu i ówdzie doprowadzeni da rozpaczy, ewidentnie wyżsi kulturowo anglikanie, potraktują nożem tego czy innego papistę.
Każde poczucie wyższości i usprawiedliwienie przemocy wynika z podświadomego poczucia własnej ułomności. Rzutujemy własne poczucie winy na innych by zagłuszyć głos sumienia. Dlatego najbardziej nienawidzimy tych, którym wyrządziliśmy krzywdę.

19.03.2017 11:15 observer

@Krychu
"Observer- mi chodziło o bezpośrednie zagrożenie życia."

No to zmienia postać rzeczy. W końcu napisałeś: "jak uchodźcy będę chcieli mi okraść magazyn żywności, którym żywię rodzinne a ja wezmę karabin i ich wystrzelam"

Czyli kradzież uważasz za bezpośrednie zagrożenie życia. W takim razie palenie węglem jest tym bardziej bezpośrednim zagrożeniem życia. Czyli twierdzisz, że trzeba wystrzelać tych, którzy palą węglem?

19.03.2017 11:15 Ans

@Ludomir
Dzięki za Twój głos.

Swoją drogą, najbardziej demokratyczny, egalitarny projekt na świecie rozwijany jest obecnie przez społeczność muzułmańską (powiedzmy z domieszkami niemuzułmańskimi).

19.03.2017 11:18 observer

@Rafał
"Myślę że tu chodzi o pewną wadę umysłową podobną do daltonizmu czyli problemu z rozróżnianiem kolorów."

I jak sobie radzisz z twoją "wadą umysłową"? Bardzo boli?

@Rafał
"Islam jak wiadomo brzydzi się demokracją oni tego słowa nie rozumieją,"

Wymieńmy paru islamistów z Polski: Korwin Mikke, monarchiści, PiS, skrajna prawica, skrajna lewica.

Czy wg ciebie wszyscy oni są islamistami? Do definicji pasują.

19.03.2017 11:21 ludomir

Władze Chin podjęły decyzję, że wyrwanie się z biedy jest ważniejsze od ochrony środowiska, naśladując, nota bene, w tej mierze kraje rozwinięte. Zrobiły to z niewyobrażalną w historii ludzkości skutecznością. Teraz czują gorzki smak dobrobytu w oparach smogu. Nasza klasa polityczna sięgnęła po wzrost dobrobytu oddając w niewolę długu przyszłe pokolenia. Zrobiła to zamiast, wzorem Chińczyków, zorganizowania dla tego celu, zbiorowego wysiłku narodu. Teraz my i oni oddychamy trucizną, tyle że oni mają środki organizację i wolę by to zmienić. Nam tłumaczą nasi wodzowie, że smog można polubić, bo jest mniej szkodliwy od narkomani, a globalne ocieplenie powstrzymać sadząc lasy w miejsce tych, które właśnie z chciwości wycinamy. Jest dziś czego zazdrościć Chińczykom. Pozostaje pociecha, że nie mają oni w odróżnieniu od nas, szans na zbawienie duszy nieśmiertelnej, podobnie jak muzułmanie, protestanci, buddyści i wyznawcy hinduizmu.

19.03.2017 12:10 Kloszard

Chiny mają też jedną przewagę. Nie są obciążone tym ,co jest fatalne dla społeczeństw Zachodu, a mianowicie idiotycznymi podziałami politycznym i wynikającymi z nich absurdalnych wizji świata. Stosują to co działa w praktyce, odrzucając doktrynerstwo. Wiedzą, że są w dziurze i przynajmniej zamierzają przestać kopać. My natomiast nie tylko nie przestajemy, ale bierzemy do rąk coraz większe szpadle i łopaty.

19.03.2017 12:39 Kloszard

W Polsce węgiel będzie spalany jeszcze po 2100 roku. OZE jako lewackie zostanie ustawowo zakazane. Polska jako ostatni kraj na świecie, odejdzie od paliw kopalnych, po tym jak zrobi to Bangladesz, Pakistan i Indonezja.

19.03.2017 12:42 WJ

@LUDOMIR
Jak dobrze czytać Twoje opinie.
Podobnie jak ANS- dziękuję.

Czasem myślę, że nie warto polemizować, a Ty w swoich postach kondensujesz treści, które podzielam, ale w moim wydaniu byłyby rozmyte.

19.03.2017 17:18 observer

@Kloszard
"Nie są obciążone tym ,co jest fatalne dla społeczeństw Zachodu, a mianowicie idiotycznymi podziałami politycznym i wynikającymi z nich absurdalnych wizji świata. Stosują to co działa w praktyce, odrzucając doktrynerstwo."

Wszystko można napisać o Chinach, ale nie to, że dorzucają doktrynerstwo. Przecież Chiny to jedna wielka doktryna. Jedna i jedynie słuszna. Akurat dzisiaj jest ona zgodna z OZE ale jutro może być cakowicie przeciwna.

19.03.2017 17:29 Kloszard

To było prawdą za czasów Mao. Faktem jest, że w przeciwieństwie do krajów Zachodu członkowie rządu mają często wykształcenie techniczne i doskonale zdają sobie sprawę ze środowiskowych zagrożeń. Co ważne, wsłuchują się w głos ekspertów. Nawet za Mao zdobyli się na politykę jednego dziecka. Gdyby nie ona w Chinach byłoby dzisiaj o 400 milionów ludzi więcej. 400 milionów ludzi więcej, którym należałoby zapewnić godziwy byt, wodę, żywność, domy itp Już sam fakt, że są w stanie kontrolować swoją populację świadczy, że nie podchodzą do egzystencjalnych problemów doktrynersko.

19.03.2017 17:31 Kloszard

Oj przepraszam. Polityka jednego dziecka była w 1979 roku, już po Mao.

19.03.2017 18:20 pole torsyjne

@Ludomir
to co napisałeś o Polakach w Anglii to jakaś ironia? nie bardzo wiem jak to rozumieć
"nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
http://www.solidarni2010.pl/29837-widmo-kolonializmu.html

19.03.2017 19:58 Rafał

@Ludomir utwórz sobie komunę szczęśliwych ludzi oczywiście oprócz tak znienawidzonych przez ciebie polaków papistów.
Ależ ten katolicyzm boli. Co on wam lewaki zrobił? Może byście napisali dlaczego tak go zwalczacie, tylko proszę bez wycieczek personalnych. Wiem że nie piszemy nazwisk ale kultura obowiązuje. Wy przecież uważacie się za lepszą kastę ludzi o to chyba coś znaczy.
Ludomir napisał: "Dlatego z zrozumieniem odnoszę się do informacji, że tu i ówdzie doprowadzeni da rozpaczy, ewidentnie wyżsi kulturowo anglikanie, potraktują nożem tego czy innego papistę"

Czyli co, naszych można mordować? Bo potraktowanie nożem zwykle kończy się śmiercią. Skąd ten lewacki fanatyzm?

19.03.2017 20:41 mad_bobul

Zabawne to, zwłaszcza w świetle tego, że o ile kojarzę Ludomir jest jednym z bardzo niewielu obecnych na forum rzeczywistych katolików (w sensie - postępujących w życiu zgodnie z przykazami ich wiary).

@RAFAŁ
Widzę, że do kolegi trzeba ze wszystkim dosłownie :D...

19.03.2017 20:46 WJ

@RAFAŁ
Mnie Katolicyzm, czy szerzej Chrześcijaństwo zachwyca swym przesłaniem.
Pamiętam pisałeś, że jesteś praktykujący. Wyjaśnij proszę jak godzisz życie duchowe w Twojej religii z treściami postów, które pełne są uproszczeń i złych emocji. Lewak czy Uchodźca to Bliźni- wsłuchaj się w Papieża Franciszka.

"Ależ ten katolicyzm boli."
Boli, ale podsycanie "mowy nienawiści" przez Ludzi usprawiedliwiających się swoją Religią. Dowolną.

19.03.2017 23:42 observer

@Rafał
"Ależ ten katolicyzm boli. "

Boli cię katolicyzm? Sądząc z wpisów, to chętnie byś zrezygnował, a przynajmniej przyjął jakiś radykalny odłam.

@Rafał
"Czyli co, naszych można mordować? "

Naszych? Waszych?

No to podajmy te liczby mordowanych.

Co roku w Polsce przez spalanie węgla mordowanych jest 45 000 Polaków. Naszych Polaków!

Czy o tych mordowanych ci chodziło?

20.03.2017 8:47 Ans

Jeśli @Rafał pisał, że jest praktykującym katolikiem, po czym uważa, że należy mordować ludzi (oczywiście ma jakieś usprawiedliwienie na ten mord), to chyba nawet katechizmu katolickiego nie miał w ręku, nie mówiąc o Biblii: "5. Nie zabijaj".

20.03.2017 9:27 pole torsyjne

a bombardowanie Libii to było co? akcja humanitarna czy demokratyzacja? a robił to kto?
kto komu wilkiem http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/czy-gorszej-jakosci-produkty-z-zachodnich-supermarketow-w-europie-wschodniej-moga-byc

20.03.2017 10:29 Krychu

Rafał- będąc katolikiem musisz przestrzegać zasad.
Uderzył Cię w policzek nastaw drugi, zgwałcił Ci żonę daj córkę. Zabili Ci syna oddaj i siebie do zarzniecia. Ci lepsi tu na forum tak Ci mówią i tak ma być.
To jest lewacka paranoja

20.03.2017 11:24 observer

@Krychu
"Uderzył Cię w policzek nastaw drugi, zgwałcił Ci żonę daj córkę. Zabili Ci syna oddaj i siebie do zarzniecia. Ci lepsi tu na forum tak Ci mówią i tak ma być."

Kto tak napisał? Poza tobą to nikt.

@Krychu
"To jest lewacka paranoja"

Biorąc pod uwagę, że jesteś jedynym, który tak napisał, to jesteś przedstawicielem tej lewackiej paranoi - jak sam siebie nazwałeś.

20.03.2017 13:36 WJ

@KRYCHU

Ewidentna paranoja :
", zgwałcił Ci żonę daj córkę. Zabili Ci syna oddaj i siebie do zarzniecia."

Kto nawoływał tutaj do czegoś takiego?
Po to ewoluujemy społecznie jako jednostki i grupy, aby tak stanowić reguły współistnienia, by za czyny krzywdzące Innych ponosić adekwatną karę. To Idea, którą jak wszystkie inne, mamy skłonność wypaczać.

"Ci lepsi tu na forum tak Ci mówią i tak ma być."
Napisz proszę dlaczego sądzisz, że Ktoś uważa się na forum za lepszego?
Czasem sama konstatuję, że Ktoś ma większy zakres wiedzy w danej dziedzinie niż moja (oj, często) i tyle.
Czy może chodzi Ci o to, że Niektórzy reagują na wpisy nawołujące do czynów karalnych?
To powinno uspokajać, bo teoretycznie każdy z Nas może być w roli ofiary i wtedy znajdą się Ludzie nieobojętni, co wcale nie jest regułą.
Co o tym sądzisz?

20.03.2017 21:29 ludomir

@Rafał
Masz rację katolicyzm boli mnie niemiłosiernie. Ale jak Twoim zdaniem może być inaczej. Co może odczuwać aspirująca do tej szczytnej kategorii katolików jednostka, otoczona tłumem czcicieli złotego cielca, gotowych zabijać kobiety i dzieci, sięgające po kromkę "cudzego" chleba. Co innego niż ból może odczuwać ktoś, kto pragnie zasłużyć na miano katolika gdy Świątynie, kapłani przebierańcy, zamieniają w wylęgarnie nienawistników, jawnie pogardzając postawą Ukrzyżowanego.
Źle się czujesz czytając mój wpis o Polakach, wstaw w miejsce Polacy słowo Muzułmanie a poczujesz się od razu lepiej.

20.03.2017 22:44 Coyote

"Każde poczucie wyższości i usprawiedliwienie przemocy wynika z podświadomego poczucia własnej ułomności." propagowana teoria ostatnio ale nie do końca prawdziwa . Są jednostki dla których przemoc jest normalną drogą do zdobycia czegoś .
"Miał coś co ja chce a nie miał siły tego obronić , więc nie zasłużył by to mieć"
Istnieją całe kultury gdzie słabość była winą sama w sobie bo głównymi cnotami siłą i bezwzględność .
Np : koczownicy wielkiego stepu .
Zresztą wywodzimy się z jednego z tych plemion i popularne powiedzenie "Jak dają to biorę , jak biją to s*#$dalam" z znikąd się nie wzięło ,

21.03.2017 8:05 ludomir

@COYOTE
Istotą zbawienia jest Wola Wola. Ergo, istnienie kultur w których zbrodnia jest usprawiedliwiona ( choć wątpię by takie istniały) nie jest przeszkodą na drodze do zbawienia.

21.03.2017 10:01 pole torsyjne

wolna wola
watch?v=xVjd_pV5obg

21.03.2017 13:51 WJ

@COYOTE

"Są jednostki dla których przemoc jest normalną drogą do zdobycia czegoś ."

Oczywiście. Takie jednostki są obecne w populacji czyli w każdym systemie społecznym i w każdej wspólnocie religijnej.
Nienawistnicy krzywdzą w imię Miłości, psychopaci w imię Wspólnotowych wartości. Znasz historię lepiej niż ja, więc przykłady są Ci znane.

A obecnie...
Czasem postronny obserwator dostrzega rozbieżność między zasadami z którymi się Ktoś identyfikuje, a sposobem Jego postępowania. Wydaje mi się natomiast, że sami hipokryci często bywają tego nieświadomi.
***************

Jednak lapidarna i celna uwaga LUDOMIRA-a czyni mój komentarz zbędnym.

@LUDOMIR
Dla mnie Twoja forma komentowania jest Mistrzowska.

21.03.2017 22:47 observer

Chciałbym nieśmiało wrócić do tematu 45 000 Polaków mordowanych rocznie. Krychu zaproponował, żeby "przestać nadstawiać drugi policzek".

Co Krychu proponujesz zrobić z tym fantem?

To jest ch.... dużo zamordowanych Polaków.

22.03.2017 10:01 observer

@Krychu
"czy ludźmi mozna można nazwać mezczyzn, którzy w grupie napada na kobiety."

Na prośbę Krycha mamy przykład

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21529968,grozili-hindusce-nie-mysl-szmato-ze-zywa-dojedziesz-na-bielany.html

"Trzech mężczyzn groziło w autobusie Hindusce: "Spłoniesz! Śmieć brudasom!". Nikt nie zareagował.

Do zdarzenia doszło w autobusie linii N44, który jechał z Dworca Centralnego na Bielany. Jak opowiada świadek zdarzenia, pan Rafał, na końcu niskopodłogowca siedziało trzech pijanych mężczyzn. Miejsce przed nimi zajmowała starsza pani o ciemnej karnacji. „Sądząc po czerwonym znaku na czole [tzw. bindi] i specyficznych szatach, była Hinduską” – opisuje pan Rafał. Mężczyźni zaczęli ubliżać kobiecie: „Zaje... cię, stara kur...!”, „Nie myśl, szmato, że dojedziesz żywa na Bielany”, „Śmierć brudasom!”, „Wypier... z autobusu albo utnę ci łeb, arabska kur...!”, „Spłoniesz, kur..., na przystanku tak jak Żydzi!”. Żaden z pasażerów nie odważył się zareagować."

22.03.2017 13:11 observer

@Krychu

Kolejny przykład z dzisiaj. Poszli za Twoim nawoływaniem i wzięli sprawy w swoje ręce. Nie mogli nikogo znaleźć więc przydybali Malijczyka. Powinieneś być z nich dumny, że tępią lewactwo i są tacy odważni (tylko siedmiu na jednego).

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21531562,w-siedmiu-napadli-na-ciemnoskorego-z-mali-wszyscy-zatrzymani.html#BoxLokWawImg

"Około godz. 17 obywatel Mali próbował wsiąść do autobusu linii 109 na przystanku przy Górczewskiej. Do środka nie chciało go wpuścić siedmiu mężczyzn. Na jego widok zareagowali agresywnie, wyzywali go „z uwagi na jego przynależność narodowościową” – jak ujęła to policja. Sprawcy wypchnęli napadniętego z autobusu, a po czym na przystanku bili i kopali po całym ciele. Wezwana na miejsce karetka pogotowia zabrała pokrzywdzonego do szpitala, sprawcy uciekli.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania i śledztwo. Technik kryminalistyki przeprowadził oględziny, śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, przesłuchali świadków, przygotowali portret pamięciowy jednego z napastników. Pierwszy z podejrzanych, 20-letni Cezary K., wpadł już po kilku dniach od zdarzenia. Niedługo po nim kolejne osoby zostały wytypowane i zatrzymane: 17-letni Patryk G., 21-letni Paweł Ł., 32-letni Sebastian K., 24-letni Mariusz O., 19-letni Marcin G. i 23-letni Michał M."

22.03.2017 13:51 Coyote

@OBSERVER a czego się spodziewasz ? Eskalacja napięć etnicznych w europie odbija się echem i u nas .
Proste .
Niewinni nieraz obrywają ? Co się poradzi , nic się nie poradzi .
Obcy zawsze jest odstający i może oberwać jak ten kołek wystający z płotu .
Może tylko starać się maksymalnie upodobnić do tubylców , unikać niebezpiecznych sytuacji i nie prowokować agresywnych grupek .
Do niedawna oczywiste jak grawitacja , potem szum multikulti i teraz są efekty ...
Jakby mnie w Brazzaville do autobusu nie chcieli wpuścić to bym na następny poczekał zamiast się kłócić .

22.03.2017 14:17 observer

@Coyote

Zacytuję ci odpowiedź Krycha
"Uderzył Cię w policzek nastaw drugi, zgwałcił Ci żonę daj córkę. Zabili Ci syna oddaj i siebie do zarzniecia. Ci lepsi tu na forum tak Ci mówią i tak ma być.
To jest lewacka paranoja"

To, co piszesz to jest lewacka paranoja!

Pogadaj sobie z Krychem, dla którego jesteś zwykłym lewakiem, a to, co piszesz lewacką paranoją.

22.03.2017 14:50 Krychu

Observer - gdzie ja napisałem o napadaniu w grupie na c8emnoskorych. ?
Mi chodziło o to, ze Bede bronił magazynów z żywnością ( którym żywię rodzine) przed zgraja uchodźców. Jak będą to Ukraińcy lub Polacy albo inne nacje okradajace moj magazyn żywności też wystrzelam. kolor i religia nie ma tu żadnego znaczenia.
Ważne jest zycie życie moje i moich bliskich.

22.03.2017 15:21 Krychu

Observer jeszcze odnośnie tego artykułu z 3 pijanymi na kobietę.

Co jej zrobili nic oprócz tego, ze ja słownie obrazili. Co potępiam.
Jednak jak na wybiórcza przystało, ze napadnieta kobieta była czarnoskor to zrobili wielki przerazajacy artykul. Jakby była biała to nic wielkiego by się nie stało. obraził

22.03.2017 16:00 Coyote

@KRYCHU "Ważne jest życie moje i moich bliskich" niektórzy mają tak wyprane mózgi że samo powiedzenie tego głośno to dla nich zaraz Rasizm , Nazizm i co się tam tylko wymyśli .
Jako biały człowiek masz się umartwiać za suszę w Bangladeszu , targi niewolników w Luizjanie , kolonializm i utopionego małego marokańczyka .

Neokolonialne panoszenie się niemieckich koncernów i to że kiedy w SZA handlowano czarnymi nasi przodkowie byli pańszczyźnianymi niewolnikami to szczegóły nieistotne .
Biały ma się biczować , egzaltować i wymierać .

Napisz że jesteś chrześcijaninem to zaraz riposta że bóg ci karze nadstawiać drugi policzek więc jak chcą ci zgwałcić żonę to przyprowadź jeszcze córkę xD

A teraz na poważnie . Sytuacje rzeczywiście może się zrobić niedługo nieciekawa .
Samo czytanie blogów i zbieranie informacji niewiele da .
Zamiast o tym pisać rzeczywiście zrób zapas żywności , wody , prostych narzędzi .
Korzystaj z każdej okazji do zdobycia przydatnych umiejętności . Murarka , uprawa warzyw , nie wiadomo co się może przydać .
Zdobądź jakąś sensowną broń , karabin samopowtarzalny albo dźwigniowy do tego pistolet czy krótką strzelbę itd .
Banały jak dbanie o dobre relacje w rodzinie , sąsiedztwie i zdrowie pomijam .

O wiele sensowniejsze od straty energii na internetowe pyskówki .

22.03.2017 16:54 observer

@krychu
"Co jej zrobili nic oprócz tego, ze ja słownie obrazili."

A mogli zabić. Dobrzy panowie. Należą im się pochwały.

@Krychu
"Jednak jak na wybiórcza przystało, ze napadnieta kobieta była czarnoskor to zrobili wielki przerazajacy artykul. Jakby była biała to nic wielkiego by się nie stało. "

Oczywiście, że także piszą takie artykuły. I wtedy tacy, ja ty, komentują, że "przecież sama chciała", "jakby nie chciała, to by im się udało", itd. itp.

22.03.2017 16:55 observer

@Krychu @Coyote

Jak mniemam, już jesteście zgodni, że generalnie to kilku facetów może napadać kobietę, jeśli nie jest biała.

Tyle mi wystarczy. Przyjmuję wasze zdanie do wiadomości.


To teraz jeszcze wrócę do tych 45 000 Polaków zabijanych co roku. Czy to wg was dobrze, czy źle?

22.03.2017 17:27 ludomir

@Krychu @Coyote
Observer trochę was wkręca. Próbuje zasugerować, że gwałt zbiorowy i pojedynczy mord na młodej białej kobiecie to to samo co doprowadzenie do śmierci 45000 ludzi. A przecież różnica jest ogromna. Te 45000 to nie młodzi jurni narodowcy dwojga płci a chorzy starcy i chorowite dzieci. Ich śmierć pewnie bolesna dla najbliższych ale nie uszczupla zdrowej tkanki narodu. Być może obniża nawet wydatki NFZ na ich leczenie, co uwalnia środki na szkolenie i wyposażenie obrony terytorialnej, która możne skutecznie bronić nas przed uchodźcami.

22.03.2017 18:07 mad_bobul

@LUDOMIR

Hehehe :)... Dobre. Nawet genialne.

W zasadzie z tej perspektywy smog idzie ramię w ramię z patriotyzmem :).

22.03.2017 18:55 krychu

observer - tu wychodzi wciskanie komuś czego nie powiedział.

Oczywiście, że także piszą takie artykuły. I wtedy tacy, ja ty, komentują, że "przecież sama chciała", "jakby nie chciała, to by im się udało", itd. itp.

Jak mniemam, już jesteście zgodni, że generalnie to kilku facetów może napadać kobietę, jeśli nie jest biała

NIE WCISKAJ MI CZEGO NIE WPISAŁEM.
bo napisałem tak:
"Co jej zrobili nic oprócz tego, ze ja słownie obrazili. Co potępiam"

prosze powiedz mi gdzie napisałem to co mi zarzuciłeś

22.03.2017 18:59 krychu

observer - "To teraz jeszcze wrócę do tych 45 000 Polaków zabijanych co roku. Czy to wg was dobrze, czy źle?"
Masz racje od dzisiaj będziemy strzelali do pracowników z branży "paliwa kopalne", wysadzali elektrownie weglow itd.

niech zyję multikultu zielona europa..... hura

22.03.2017 19:08 krychu

Coyote
"O wiele sensowniejsze od straty energii na internetowe pyskówki"
masz racje zaczątki do tego mam. domek na wsi. dostęp do broni też nie jest probleme.

22.03.2017 19:17 krychu

ludomir - "Te 45000 to nie młodzi jurni narodowcy dwojga płci a chorzy starcy i chorowite dzieci"
prosta teoria Darwina

22.03.2017 21:17 observer

@Krychu
"bo napisałem tak:
"Co jej zrobili nic oprócz tego, ze ja słownie obrazili. Co potępiam""

Potępiasz, że nie zrobili jej nic złego poza obrażaniem i zastraszaniem?
Ty byś zrobił więcej - razem z kumplami, czy sam?

@Krychu
<<observer - "To teraz jeszcze wrócę do tych 45 000 Polaków zabijanych co roku. Czy to wg was dobrze, czy źle?"
Masz racje od dzisiaj będziemy strzelali do pracowników z branży "paliwa kopalne", wysadzali elektrownie weglow itd.>>

Przypomnę, że ja się tylko Ciebie pytam o to, jak powinniśmy zareagować?
Czy naprawdę konsekwentnie uważasz, to, co napisałeś powyżej?


@Krychu
"ludomir - "Te 45000 to nie młodzi jurni narodowcy dwojga płci a chorzy starcy i chorowite dzieci"
prosta teoria Darwina"

Czyli - należało im się, nie trzeba było oddychać?

22.03.2017 21:19 observer

@Krychu

Może spróbuj napisać jakieś dobrze sformułowane zdanie od siebie. Nie to, co usłyszałeś w TVP - tylko to, co ty wiesz i myślisz.

Dodaj komentarz

Kod
grakalkulator kalkulator zuzycia ciepla

Informacje

Linkownia

Wykonanie PONG, grafika GFX RedFrosch.logowanie | nowe konto